Ni sviker arbetslösa på vår svenska landsbygd

DEBATT. Ett starkt Dalarna kräver offentlig service i hela länet och möjlighet till stöd för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Vi som är kommunstyrelsens ordförande i Dalarnas kommuner ser därför med oro på de neddragningar i länet som Arbetsförmedlingen nu planerar.

Arbetsförmedlingen föreslår efter en minskning att bara 3 av dalarnas 15 kommuner ska ha bemannade kontor. Det riskerar att leda till stora försämringar för den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden, och vi befarar att ansvaret lämnas över på kommunerna.

Personer med långvarig arbetslöshet behöver mer stöd, inte mindre, och minskade insatser riskerar att leda till att fler blir beroende av försörjningsstöd.

Om staten backar från ansvar måste man ersätta kommunerna för ökade kostnader som uppstår.

För oss är det självklart att staten har ett ansvar för arbetsmarknadspolitik och åtgärder, och att det ansvaret gäller i alla kommuner. Vi ser det också som självklart att staten har ett ansvar att finnas närvarande i alla Sveriges kommuner.

Det handlar om att alla medborgare, oavsett var man bor, har rätt till god service och att tilliten mellan medborgare och stat riskerar att skadas om avstånden blir för stora. Vi förutsätter att arbetet med statliga servicekontor runt om i landet fortsätter.

Framöver kommer Arbetsförmedlingens roll smalnas av när mer av matchningsarbetet läggs ut på fristående aktörer. För att arbetet ska kunna fungera väl även i mindre kommuner anser vi att kommunerna också ska få möjlighet att gå in som fristående aktör.

Det innebär att kommunerna ska kunna erbjuda arbetsmarknadsutbildningar och matchning, och få ersättning från staten för detta. Det är en förutsättning för att verksamheten ska kunna fortgå även i områden där det finns för få arbetslösa för att någon marknad för privata aktörerna ska uppstå.

Vi kräver att staten tar sitt ansvar för arbetsmarknadspolitiken och för offentlig service. Människor utan arbete och företag som behöver rekrytera får inte lämnas i sticket!

Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande, Avesta Kommun (S)
Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande, Borlänge Kommun (S)
Joakim Storck, kommunstyrelsens ordförande, Falu Kommun (C)
Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande, Gagnef Kommun (C)
Ola Gilén, kommunstyrelsens ordförande, Hedemora Kommun (S)
Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande, Leksands Kommun (C)
Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, Ludvika Kommun (S)
Hans Unander, kommunstyrelsens ordförande, Malung-Sälens Kommun (S)
Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande, Mora Kommun (C)
Mikael Thalin, kommunstyrelsens ordförande, Orsa Kommun (C)
Annette Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande, Rättviks Kommun (C)
Fredrik Rönning, kommunstyrelsens ordförande, Smedjebackens Kommun (S)
Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Säters Kommun (S)
Stina Munters, kommunstyrelsens ordförande, Vansbro Kommun (C)
Kjell Tenn, kommunstyrelsens ordförande, Älvdalens Kommun (C)

Publicerad i Aftonbladet 22052019

 

Tisdag 21 maj och hög tid att förtidsinlösta

Vi har förbättrat miljöarbetet i Borlänge

Bit för bit har den styrande majoriteten i Borlänge förbättrat kommunens miljöarbete. Och det fortsätter vi med!

Tidskriften Aktuell Hållbarhet genomför varje år en kommunranking över svenska kommuners miljöarbete. I rankingen mäts hur kommunerna arbetar med allt från transporter till energifrågor och naturvård. Borlänge kommun hamnar på plats 39 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring med 113 placeringar jämfört med förra året.

För att kunna nå detta resultat behövs ett målmedvetet arbete, som vi fortsätter med framöver för att få en ännu bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Vi är glada att vi har klättrat, men är inte nöjda utan måste fortsätta framåt.

Borlänge kommun tar klimatfrågan på största allvar. Vi måste minska vår egen klimatpåverkan och vi måste göra det enklare för de som bor och arbetar i Borlänge att göra hållbara val i sin vardag. Vi har därför tagit fram en koldioxidbudget – något som vi är en av få kommuner att arbeta med. Den visar att vi i Borlänge måste minska koldioxidutsläppen med 16,4 procent varje år mellan 2020 och 2040.

Vi planerar för ett mer miljövänligt Borlänge då vi bygger nytt. Vi ska bygga mer i trä och satsa på förnybar energi som solel. Klimatsmart samhällsplanering är viktigt, huvudinriktningen i vår översiktsplanering är att förtäta i tätorten och vi ska arbeta med ekosystemtjänster. Vi måste minska biltrafiken om vi ska klara miljömålen – fler måste gå, cykla och åka kollektivt. Då måste vi se till att det går att göra det.

Vi underlättar för våra anställda att ta sig klimatsmart till jobbet. Vi erbjuder bland annat rabattkort med kollektivtrafiken och förmånscyklar.

Vi satsar på biogas och laddstolpar för elbilar. Vi skapar en fossiloberoende fordonsflotta, år 2022 ska alla kommunens fordon vara el- eller biogasdrivna.

Borlänge Energi följer upp sina utsläpp i ett klimatbokslut, som visar att de med sin verksamhet bidrar till minskade utsläpp med runt 160 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Men fortfarande finns mycket att göra med att minimera fossil plast i avfallsförbränningen och att göra fjärrvärmen ännu mer klimatsmart.

Borlänge kommun arbetar aktivt med naturvård för att bibehålla och öka den biologiska mångfalden. I Borlänge är naturen alltid nära, Borlängeborna har närmast till skyddad natur i Dalarna.

Vi måste också se till så att den mat vi äter ger så liten klimatpåverkan som möjligt och inte förstör miljön. Därför serveras det alltid minst en vegetarisk rätt varje dag i kommunens skolor, och 62 % av den mat som serveras i kommunens verksamhet är ekologisk. Vi jobbar också med att minska matsvinnet.

Vi i den politiska majoriteten jobbar inte bara med detta för att vi vill – utan för att vi måste. Vi måste lyssna på forskningen och se till att Borlänge kommun blir en hållbar stad. Vi vet inte var vi hamnar i denna rankning nästa år – men den politiska majoritetens mål är solklart: Vi vill ha ett miljömässigt hållbart Borlänge, så att vi lämnar över en bra miljö till framtida generationer. Det är något som vi kommer att fortsätta att jobba hårt för!

Jan Bohman (S) Kommunalråd Borlänge

Elina Brodén (MP) kommunalråd Borlänge

Publicerad i DD 170519: https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt/debatt-vi-har-forbattrat-miljoarbetet-i-borlange

Fotograf: Per Eriksson

M använder felaktiga siffror – ett växande Borlänge behöver fler i skola och omsorg

Peter Henriksson från Moderaterna skriver i sin debattartikel 1 maj att antalet anställda i Borlänge kommun ökat med 1150 personer på 3 år. Vi undrar om Moderaterna kanske borde ha en studiecirkel i matematik? År 2015 var antalet tillsvidareanställda i Borlänge kommun 4.143 och 2018 var de 4.480 en ökning med 337 anställda. När vi omvandlar all utförd arbetstid i kommunen oavsett anställningsform till årsarbetstider så når vi i stort sett samma siffra. Den totala årsarbetstiden har mellan 2015-2018 ökat med totalt 350 årsarbetare, inte 1150. Detta bör ställas i relation till bland annat en ökad befolkning, 2018 52.224 personer jämfört med 2015 50.988 personer.

En växande kommun behöver ofta utöka sin personal – speciellt då Borlänge har en ökande andel äldre och yngre.

Moderaterna raljerar i ett senare skede om att dessa anställda och dessa investerade medel inte givit något tillbaka till våra Borlängebor och att de inte fick något svar på sin fråga under kommunfullmäktige i april. Detta är såklart också felaktigt.

Men om Moderaterna inte var nöjda med det svar som gavs då så ska vi här återupprepa vår argumentation.

Borlänge kommun har till exempel gått från över 800 dagar med betalningsansvar 2016 för utskrivningsklara patienter på Falu lasarett till 19 för 2018. Det innebär ju att vi måste ha en större beredskap inom hemtjänst, hemsjukvård och korttidsvård. Det är också positivt för Borlängebor att få komma hem till Borlänge från lasarettet och även för de som behöver komma in på lasarettet att det finns platser.

Vi har också öppnat helt nya verksamheter som gruppbostaden Predikantgatan och servicebostaden på Meteorgatan – vilket ju innebär att personer som tillhör LSS gruppen kan flytta hemifrån till ett eget boende. Vi startade under förra mandatperioden 10 nya dagliga verksamheter – som ju innebär att personer som till hör LSS gruppen får en sysselsättning och möjlighet att delta i sociala aktiviteter och motverka isolering och ensamhet.

Under förra året startade en ny dagverksamhet för personer med demens och att under det här året kommer vi att starta ytterligare ett demensteam. Verksamheter som är till stor nytta för Borlängeborna – både för brukarna och deras anhöriga, som därmed får ett utökat stöd och avlastning.

Vi är under uppstart av två gruppbostäder samt en servicebostad. I samband med det kommer även ny verksamhet inom socialpsykiatrin att starta i Bysjön där de flyttar in i lokaler som funktionshinderomsorgen lämnar.

Det vi kan hålla med Moderaterna om är att det såklart finns bristyrken i kommunen – där Moderaterna borde veta att kommunen under en längre tid jobbat med att lösa dessa brister. Men dessa bristyrken är inte unika för Borlänge utan berör hela Sverige. Kommunen utvärderar och utvecklar dessutom organisationen kontinuerligt för att se vilka behov vi har. Vad som dock inte löser bristen på kompetent personal är att använda felaktiga siffror, inte komma med egna förslag och kritisera att en växande kommun behöver fler undersköterskor, lärare och socionomer. Det om något är kontraproduktivt!

Jan Bohman (S) Kommunalråd

Anita Nordström (S) Omsorgsnämndens ordförande

Publicerad i DT 051419: https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-m-anvander-felaktiga-siffror-ett-vaxande-borlange-behover-fler-i-skola-och-omsorg

Gemensam debattartikel om vikten av att rösta S i Europaparlamentsvalet

Om drygt två veckor går Europa till val. Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet undrar säkert en del av er. Hur påverkar det som bestäms i Bryssel mitt liv i Borlänge, Hedemora eller Malung? Ganska mycket faktiskt. Europa står just nu inför ett vägval. I dag har marknadsliberala och högerpopulistiska krafter ett stort inflytande i Europa. Det här valet handlar om att ta tillbaka kontrollen från de marknadskrafter som dessa partier låter härja fritt och istället skapa ett   demokratiskt Europa där trygghet för vanligt folk står i centrum. Låt oss ge några exempel.

Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. För oss är det en självklarhet att en byggnadsarbetare från Warszawa ska ha samma rättigheter som en byggnadsarbetare från Borlänge när man jobbar på samma arbetsplats. Så är tyvärr inte fallet i dag. Allt för många oseriösa företag som utnyttjar sina anställda med slavliknande löner och odräglig arbetsmiljö har fått fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. Detta måste få ett stopp. Vi kan inte acceptera en situation med byggnadsarbetare som tvingas sova  på sina arbetsplatser eller utländska lastbilschaufförer som måste arbeta för 30 kronor i timmen och sova i sina lastbilar längs våra vägar månader i sträck. Det är inte bara dåligt för de medborgare från andra EU-länder som tvingas arbeta under dessa villkor. Det påverkar också svenska löntagare. Om vi ska se till att Sverige inte blir en låglönemarknad och den svenska modellen urholkas, måste vi stå upp för att svenska kollektivavtal ska gälla för alla på den svenska arbetsmarknaden. För detta ändamål vill vi att all inremarknadslagstiftning och EU:s fördrag ska innehålla en skyddsklausul för våra kollektivavtal.

Demokratiska och fackliga rättigheter måste värnas. Vi kan inte acceptera att högerextremismen breder ut sig med arbetarfientlig politik och försämrade fackliga rättigheter som resultat. Tyvärr är det fallet i många EU-länder. Och risken är att om de antidemokratiska och antifackliga krafterna växer sig större i EU så kommer även vi i Sverige att drabbas. Exempelvis har Victor Orbáns politik i Ungern lett till att arbetstagare kan tvingas jobba motsvarande en hel dag extra i veckan och dessutom få vänta på lönen i tre år. Fackliga rättigheter har också tagits bort, såsom rätten att strejka för rimliga villkor. Det är en oacceptabel utveckling. Samtidigt ser vi hur demokratin begränsas genom ingrepp i pressfriheten i till exempel Ungern och Polen. Vi vill att EU ska använda alla medel som står till buds för att stoppa utvecklingen, bl.a. genom att ta bort rösträtten för och strypa EU-finansiering till de länder som bryter mot EU:s grundläggande värden.

Ingen ska dö på jobbet – ingen ska bli sjuk av jobbet. EU måste anta en ny och mer ambitiös arbetsmiljöstrategi. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska ges särskild prioritet. Vi vill att det införs en nollvision mot dödsolyckor på EU-nivå. Men vi måste också jobba för att förebygga arbetsrelaterade dödsfall på lång sikt. För oss är det viktigt att EU fortsätter att arbeta för att förbättra lagstiftningen som skyddar arbetstagare från att drabbas av cancer på arbetsplatsen. Något som Sverigedemokraterna röstat emot. Men det handlar också om att se till så att folk inte slits ut på jobbet och dör en långsam död på grund av en ohållbar arbetsmiljö.

Er röst är viktig. Vi måste ta tillbaka kontrollen från högerpopulister och marknadsliberaler. För alla som vill se mer trygghet för vanligt folk, rösta på Socialdemokraterna den 26 maj.

 

Johan Danielsson (S) Nummer två på Socialdemokraternas lista till Europaparlamentsvalet

Jan Bohman (S) Kommunalråd Borlänge

 

Publicerad i DT 130519: https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-valet-handlar-om-att-skapa-ett-europa-dar-trygghet-for-vanligt-folk-star-i-centrum