Vi bygger smart för Borlängeborna

Borlänge är en attraktiv stad, en stad som växer. Vi har ett akut behov av fler förskolor, skolor och äldreboenden. När vi bygger nytt måste vi vara smarta. Att samla flera olika verksamheter i samma område har flera fördelar. Byggkostnaderna minskar. Samlokalisering ger möjlighet att två verksamheter nyttjar samma kök och lokalvård. Kommunen har dessutom begränsat med mark. Vi måste använda den klokt.

Nu har vi två stora projekt på gång i Mats Knuts och Gylle. Där kommer olika former av äldreboenden och barnsomsorg att finnas intill varandra. Snart kan vi erbjuda fler förskoleplatser, moderna äldreboenden samt ett antal trygghetsboenden för äldre – som vi saknar idag i Borlänge.

ösningen är lyckosam på flera sätt. Vi har engagerat externa aktörer att investera i byggnader för vår verksamhet. Det gör att vi kan spara kommunens kapital till andra nödvändiga investeringar.

Förutom de ekonomiska fördelarna finns också många exempel från andra platser, både inom och utom landet, som visar hur närheten mellan verksamheter för barn och äldreboenden varit positiv för båda grupperna. Även personer med demenssjukdomar berikas av närheten med barn visar ett forskningsprojekt (av forskarna Catrin Heed Jones och Nia Williams, 2017). Innemiljöer så som utemiljöer måste dock anpassas för både äldre och yngres behov, och att de som vill ha avskildhet ska kunna få detta.

Vi bedömer att de planerade satsningarna i Mats Knuts och Gylle kommer att bli till stor glädje och nytta för Borlängeborna!

Jan Bohman (S)

Karin Örjes (C)

Monica Lundin (L)

Elina Brodén (MP)

Nicole Skoglund (OFA)

Publicerat i DT 131119