Skype-samtal med Civilminister Lena Micko

Idag har jag haft ett Skype-samtal med Civilministern Lena Micko om Corona situationen i Borlänge.

Borlänge var en kommun som i ett tidigt sked drabbades av konsekvenserna av Covid -19. Den pågående pandemin har inneburit merkostnader och mänskligt lidande i Borlänge kommun. Vi har haft ökade personalkostnader, sjukskrivningar och ökade kostnader för skyddsmaterial. Dessa ökade utgifter tillsammans med minskade intäkter bådar mörkt för kommunsverige.

Vi måste dock våga blicka framåt. Något vi diskuterade var vilka lärdomar, lösningar och nödvändiga åtgärder som behövs på såväl kommunal som statlig nivå. I 5 punkter kan mitt svar sammanfattas:

• Ökade resurser till kommunsektorn, fördelat med hänsyn taget till kommunernas olikheter och socioekonomisk sammansättning.

• Inga riktade statsbidrag – mer generellt stöd.
• Utöka de statliga investeringsstöden, bostäder och verksamhetslokaler.
• Digitaliseringslyft.

• Beredskapslager med skyddsmaterial.’

Den stora samhällsskulden i och med coronapandemin kommer att vara kännbar för kommuner under lång tid med ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd. Fördelningssystemet behöver ta hänsyn till ”skulden” där den socioekonomiska sammansättningen har stor påverkan på kommunen.

Inga riktade statsbidrag – ersätt gärna med generella statsbidrag för att ge kommuner möjlighet att arbeta mer långsiktigt.

Utöka de statliga investeringsstöden – Regeringen behöver agera för att hålla uppe investeringsnivåerna. De investeringar som ansågs nödvändiga före covid-19 är lika nödvändiga nu, till exempel allmän nyttan har stora behov av investeringar för om- och tillbyggnad. Staten har också ett ansvar för att investeringarna i nya vägar och upprustningen av våra järnvägar fortsätter i en ökad omfattning.

Digitaliseringsarbetet har fått en skjuts framåt och kompetensen har höjts i kommunen. För att fortsätta den digitala utvecklingen behövs nationell ledning i frågan. Gärna ett ”digitaliseringslyft” för den offentliga sektorn där staten samordnar.

Slutligen så måste vi lära utav den nationella bristen på skyddsmaterial i början av pandemin och tillskapa ordentliga beredskapslager av skyddsmaterial.

Dessa 5 punkter skulle ge Borlänge och kommunsverige en skjuts framåt, och det kommer jag fortsätta driva mot regeringen.

Tack för samtalet Lena!