Fullmäktigebeslutet om Budgeten 2014

Kommunfullmäktige fattade tisdagen den 10 dec beslut om en budgeten för 2014.
– Det är en stark budget med satsningar på skola, omsorg, arbetsmarknad och sociala frågor som kommunfullmäktige nu beslutat om149 nya miljoner, varav den största potten går till skolan.

I min inledning inbjöd jag till att bredda beslutunderlaget genom att lägga förslag i vilket jag tagit hänsyn till övriga partiers förslag
Jag tycker det är viktigt med breda lösningar men självklart har även jag och mitt parti en del begränsningar i vad vi är beredda att stödja.

Mitt vann inte gehör från övriga men blev trots allt antaget vid omröstningen 20 st stödde alliansens förslag 9 valde att lägga ner sina röster och deltog inte i beslutet 3 ledamöter hade förhinder så deras stolar stod tomma och 28 ledamöter röstade med förslaget.

Mitt tilläggsförslag var enligt följande:

Att besluta att bjuda in Kommuninvest till kommunstyrelsen för att tadel av deras analys av Borlänge kommuns ekonomi samt att i kommunstyrelsen genomlysa SKLs nyckeltalsrapport som jämför kommunerna och att detta blir viktiga underlag i den kommande ekonomiska processen.

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att under 2014komma tillbaka med ett förslag för finansiering av ökat bostadsbyggande, genomförande av äldreboendeplanen och skolhusplanen samt övriga framtida finansieringsbehov inom koncernen för planperioden omfattande minst 250 miljoner kronor.

Att borgensåtagandena skall fortsatt minskas genom att ökaresultatnivåerna samt att vid behov avyttra tillgångar. Sammantaget ska detta öka egenfinansieringen och minska skuldsättningsnivån per medborgare. Denna strategi kräver ökad framförhållning och samordning inom kommunkoncernen.

Att äldreboendeplanens revidering färdigställs under första halvåret 2014.

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att reformera kommunstyrelsensutskott inför nästa mandatperiod i syfte att integrationsfrågorna ska integreras i ordinarie nämndsstruktur, att minska antalet beredningstillfällen i planprocessen samt att tydliggöra näringslivsfrågornas roll i kommunstyrelsens arbete.

Dessutom flyttas kontoret för ”hållbar utveckling” omgående frånnäringslivskontoret och infogas i utvecklingskontoret.