Samverkan med Diös kan ge Borlänge ett kulturhus i centrum

Ett samarbete mellan Borlänge kommun och Diös Fastigheter som innebär att Diös utreder möjligheterna till ett kulturhus i Borlänge centrum har inletts.

Diös står för kostnaderna för utredningen. Om Borlänge kommun efter utredning anser att förutsättningar för ett kulturhus i linje med kommunens önskemål saknas ska kommunen ersätta Diös med 175 000 kronor. Diös ska presentera resultatet av sin utredning senast i november.

Borlänge har utvecklats från industristad till en stad som i dag bärs upp av flera profilområden inom näringslivet. Det har skett genom ett målmedvetet politikt arbete för att bredda Borlänges profil. Först ut var etableringen av Borlänge Science Park, dåvarande Framtidsdalen, med Teknikdalen, högskolan och nuvarande Trafikverket. Sedan kom satsningen på handel som resulterat i Kupolen, IKEA och Norra Backa handelsområde.

– I nästa steg satsar vi nu på de kulturella och kreativa näringarna som en bransch som kan generera arbetstillfällen och som, framförallt, skapar utveckling och ger attraktivitet åt Borlänge och regionen

– Tillsammans med Falun arbetar vi för att stärka musik-, spel- och filmutvecklingen i Falun-Borlänge. Ett kulturhus skulle stärka den utvecklingen.

Kultur- och fritidsenheten får i uppdrag att göra en kartläggning av de befintliga scener och möteslokaler för kulturella verksamheter som finns idag och komma med förslag till framtida användning och inriktning. Detta arbete ska integreras med förstudien om ett kulturhus.

– Ett kulturhus har diskuterats i många år och är efterlängtat av många. Borlänge behöver stärkas som en kommun med ett rikt kultur- och musikliv.
Ambitionen är att alla Borlängebor ska få ett kulturhus att verka i och vara stolta över och som samtidigt kan användas av flera av kommunens kulturella verksamheter

– Vi vill skapa en mötesplats som är mångkulturell och generationsöverskridande och som lockar till sig nationella och internationella arrangemang. Tidigare kartläggningar har visat ett stort intresse för ett kulturhus. Med ett kulturhus kan Borlänge möta upp det behovet. Livskvaliteten för Borlängeborna stärks.

Samarbetet mellan Diös Fastigheter AB och Borlänge kommun ska resultera i en förstudie som innehåller ett översiktligt lokalprogram för de verksamheter som bedöms ska ingå i kulturhuset, skisser på utformning, underlag för ekonomisk bedömning av investeringskostnader, preliminär bedömning av hyreskostnader och avtalsförutsättningar för samverkan med Borlänge kommun.

– Centrumkärnan i Borlänge behöver utvecklas och detta är ett bra led i det arbetet. Ett kulturhus kommer att komplettera utbudet och attraktiviteten i centrumkärnan. Det kommer att leda till större genomströmning av människor och ett mer levande centrum