«

»

Presskonferens om vallöftena

bohmanjonssonpersson

Socialdemokraterna i Borlänge har halvvägs in i mandatperioden uppfyllt 6 av 44 vallöften och 36 kommer att uppfyllas innan mandatperiodens slut. Två vallöften kommer, enligt den nuvarande bedömningen, inte att infrias fullt ut.
- Vi lever upp till nästan alla våra vallöften och bedömer att vi uppfyller dem under mandatperioden. Det gör vi dessutom med en ekonomi i balans. Det är glädjande, för då kan vi fortsätta att investera i boenden, skolor och omsorg. Det behövs i stad som växer som Borlänge. Vi är nu 51 394 invånare Borlängebor, säger Jan Bohman.

De vallöften som har uppfyllts är:

* Införa heltid som rättighet i Borlänge kommun och deltid som en möjlighet
* Slopa ofrivilliga delade turer
* Ge elever tillgång till digitala hjälpmedel i skolan
* Ställa sociala krav i upphandlingar
* Ha fortsatt energirådgivning till privata fastighetsägare och villor
* Säkra syn- och hörselkonsulenten

- Att vi hittills uppfyllt 6 av 44 vallöften kan uppfattas som lite, men våra vallöften ställer höga krav och visst finns det fler löften som skulle kunna bockas av redan nu, men vi har valt att betrakta dem som pågående tills de är helt avklarade. Det är också ett sätt att visa ödmjukhet inför de utmaningar som finns, säger Kenneth Persson, ordförande i Socialdemokraterna i Borlänge.

Ett av de viktigaste vallöftena för medarbetarna i Borlänge kommun är att införa heltid som rättighet.
- 90 procent av de anställda i Borlänge kommun jobbar nu heltid. Det innebär att vi är bland de bästa i landet. Kommunens anställda är vår viktigaste resurs och det är självklart att alla ska ha rätt till heltid. Det är också en jämställdhetsfråga. Majoriteten av de deltidsarbetande är kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Det medför ofta sämre arbetsvillkor och en sämre pension. Det har vi nu ändrat på. Nu är det också viktigt att vi aktivt arbetar för att sänka det stora antalet sjukskrivningarna i kommunen, säger Jan Bohman.

Ett annat vallöfte som uppfyllts är att införa sociala krav vid upphandlingar.
- Tunabyggen och Borlänge Energi tillämpar sociala krav vid upphandling. Det innebär att Borlängebor som tidigare varit långtidsarbetslösa har nu fått möjlighet till arbete genom upphandlingar, säger Mari Jonsson.

Det sker ett omfattande arbete i Borlänge kommun som grundas på Socialdemokraterna i Borlänges vallöften.
– Våra prioriterade frågor är arbete, bostäder, skola och omsorg. Det är inom dessa områden som vi har flera vallöften. När Borlänge växer ställer det högra krav på att skapa goda förutsättningar till arbete och att bygga bostäder, säger Kenneth Persson. De senaste 11 åren har det skapats 2 900 nya arbetstillfällen i Borlänge. Därför är det viktigt att fortsätta skapa goda förutsättningar för företagande, men också för unga och vuxna arbetslösa att komma i jobb.

– Det senaste åren har flera restauranger etablerat sig i Borlänge, vi har fått två nya lekland och flera nya butiker, säger Jan Bohman. Borlänge är den kommun i landet som satsar mest på arbetsmarknadsåtgärder. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting som jämfört vilka resurser kommunerna lade på arbetsmarknadsåtgärder förra året. Jämförelsen visar att landets kommuner lägger mellan 0 och 1 325 kronor per invånare på arbetsmarknadsåtgärder. Borlänge ligger i topp på 1 325 kr. Genomsnittet är 423 kronor netto per invånare i Sverige. – En av de stora satsningarna i Borlänge kommun är att fler än 400 personer som har försörjningsstöd har erbjudits nystartsjobb. Personerna har fått arbete i den kommunala verksamhet, särskilt inom yrken där det finns en brist. De har jobbat på förskola, i skola, omsorgen eller på något av våra kommunala bolag. De här personerna har sedan gått vidare till utbildning, andra arbetsmarknadsåtgärder eller jobb. Vi har också fått människor med olika bakgrunder att mötas och på det sättet bidragit till integrationen. Satsningen har också medfört att Borlänge kommun har det lägsta försörjningsstödet sedan 2012. Men ännu är vi inte nöjda, utan måste fortsätta se till att människor finner en väg från arbetslöshet till utbildning och jobb, säger Kennet Persson.
Den höga befolkningstillväxten medför ett större behov av bostäder, äldreboenden, omsorgsboenden och skolor.
- Vi hade som vallöfte att det skulle byggas minst 1 000 nya bostäder i Borlänge under mandatperioden. Nu planerar vi för 1600 och då är inte äldreboendena inräknat i detta. Det kommer att byggas både hyresrätter, bostadsrätter och villor, för att skapa en bostadskedja: ungdomar ska kunna flytta hemifrån, studenter ska välja att bo i Borlänge, barnfamiljer ska kunna flytta till radhus och villa och äldre pensionärer ska kunna lämna sina hus och få möjlighet att köpa lägenhet när det behövs. Det ska också vara möjligt att bo i stan eller i naturskönt läge, säger Jan Bohman.

Ett annat vallöfte är att påbörja byggandet av minst två särskilda boenden för äldre. I januari 2017 kommer byggandet av ett nytt demenscentra i Mats Knuts att påbörjas. En ny gruppbostad för LSS ska stå klar för inflytt i januari 2017.
- Vi jobbar också med att möjliggöra för äldre att bo kvar i det egna hemmet. Det kan ske genom att anpassa hemmet efter den äldres behov samt genom att utveckla
hemtjänst, dagverksamhet, anhörigstöd och andra insatser. Även trygghetsbostäder, som efterfrågas av äldre, är ett sätt att möjliggöra en senare inflytt till särskilt boende, säger Anita Nordström.

Borlänge kommun investerar också 700 miljoner kronor i förskolor och skolor fram till 2025 för att möta det stora behovet av platser. 1 600 nya platser i förskola och skola skapas i Borlänge den närmsta framtiden. Flera byggnationer är klara eller har påbörjats:

*Nyligen invigdes nya platser vid Forsaängs förskola och fredagen 25 november, har också utbyggnaden vid Tjärnaskolan invigts. I början av 2017 kommer förskolan Trollskogen stå klar.
* En helt ny skola byggs i Torsång med plats för närmare 250 barn i förskola, förskoleklass och klasserna F till 3. Den nya skolan ligger på platsen för Torsångs förskola och ska enligt planerna stå klar våren 2017 och skolbarnen kommer därmed att kunna flyttas tillbaka från Ornäs höstterminen 2017. Förskolan går in i mars 2017.
* Utöver detta kommer förskolor i Jakobsgårdarna och Kvarnsveden att byggas. En ny skola för årskurs F-5 byggs vid Tjärnahage och en för årskurs 6-9 byggs vid Paradiset/Nygårdarna. Vid Mats Knuts kommer förskola, skola, centralkök och äldreboende byggas.

- För oss är det viktigt att alla barn och ungdomar har en skolmiljö som är anpassade efter deras behov. Vi har utmaningar inom skolan, men behöver lösa dem på bästa sätt. Därför deltar vi i Skolverkets matematiklyft och läslyft för att bidra till att förbättra resultaten. Vi arbetar också med att minska elevgrupperna från förskoleklass till årskurs tre. Det innebär att vi arbetar aktivt för att uppfylla våra vallöften, säger Mari Jonsson.

Två vallöften kommer inte att infrias fullt ut. Det ena är att ”öka andelen ekologiska livsmedel till minst 65 % i skola och äldre-boende och öka miljömedvetandet genom att minska matavfallet.” Utifrån kraftigt ökade kostnader kommer Borlänge kommun att klara en nivå på 50 procent.
– I det här fallet behöver vi också se över när det ska vara ekologiskt och när det ska vara närodlat. Det bästa vore naturligtvis både ekologiskt och närodlat, säger Kenneth Persson. Det andra vallöftet som inte kommer att infrias fullt ut är att ”vid offentlig upphandling av ny entreprenör för befintlig verksamhet finns krav på personalövertagande och att det sker med oförändrade eller förbättrade löne- och anställningsvillkor. ” – Nu när regeringens förslag kring detta strandade, på grund av att de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna motsatte sig förslaget, så krävs det att vi finner nya vägar för att uppfylla detta, säger Jan Bohman.

Socialdemokraterna i Borlänge vill också betona att samarbetet med de övriga majoritetspartierna – Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Omsorg – för alla fungerar bra.
– Vi har en rak dialog, en öppenhjärtlig stämning och har konstruktiva diskussioner, säger Kenneth Persson.