«

»

En ansvarsfull välfärdsbudget – mitt anföringstal på dagens kommunfullmäktige

Vi ska idag revidera den budget vi tog strax före midsommar. Nya tillväxtprognoser har tvingat oss att var lite mer återhållsamma.

Vi budgeterar för reavinster – viket vi inte brukar.
Vi minskar resultatkravet för 2017.
Vi startar arbete med anpassning av kostnadsnivå för 2017 redan efter dagens budgetsammanträde.

Mera glädjande är prognosen för 2016 – den ser bra ut.
Vi går in i 2017 med en kostnadsnivå som är rimligare än på många år.
Vi har ett överskott 2016 i prognosen på över 100 miljoner, då medlen från pensionsutjämningen räknats med.

Majoritetens budgetsförslag är en ansvarsfull välfärdsbudget.
En budget som har framtidstro
En budget som bygger långsiktigt

Vill lyfta fram några huvudpunkter:

- Borlänge ska bli Sveriges byggvänligaste kommun.
- Fler Borlängebor ska ha ett arbete att gå till och kunna försörja sig själva.
- Våra barn och unga ska klara målen i skolan.
- De äldre, som byggt upp dagens Borlänge, ska få en god vård och omsorg som utgår från varje individs behov.

Vi läste i tidingara för några veckor sedan att Borlänge nu rankas som länets enda stora stad.

Det är kul att Borlänge växer, vi har passerat 50 000 invånare och passade på att fylla 70 år som egen kommun för ett par år sedan.

Nu är 51 394.

Och vi planerar för att fortsätta växa på runt 1 procent per år.

Många vill bo och leva i Borlänge, det är glädjande och viktigt.

Men
Kommuner som växer har och får stora investeringsbehov

Skolor, omsorgsboenden, bostäder, vägar och annan infrastruktur måste till.

En kommun som växer måste ha en ekonomi i balans för att kunna möta investeringsbehoven.

Därför var ansvar ett nycklord för majoriteten då vi skapade vårt förlag.
Därför är överskottsmålen viktiga.
Därför måste vi följa driftbudgeten.
Därför är ytterligare försäljning av kommunens fastigeter aktuellt.

I Boendeutvecklingsprogrammet för Borlänge kommun 2015-2018 fanns konkreta planer för 1 037 nya bostäder.

I programmet som nu är på väg fram för perioden 2016-2019 förväntas siffran stiga till 1 491.

Programmet utgör ett underlag för prioritering av detaljplaner samt är ett planeringsunderlag i syfte att möjliggöra nybyggnation av bostäder och användning av det befintliga bostadsbeståndet.

Just nu har vi 38 detaljplaner som ska tas fram – fler är på väg.

Att växa innebär utmaningar – men en kommun som inte växer eller tappar i befolkning får andra och betydligt Otrevligare utmaningar.

Antalet arbetstillfällena i Borlänge ökar. Vi vill fortsätta jobbet med att skapa goda förutsättningar för ett differentierat näringsliv. Därför forsätter majoriteten satsa på ett välfungerande näringslivskontor.
På Dalarnas Science park.
På samverkan med andra kommuner inom ramen för Falun-Borlänge regionen projekt som nyföretagarcentrum och ägandeskiftescentrum.
Genom IUC.
På samverkan med Almi.
Mm mm

Fler och nya idéer och företag måste till om arbetslösheten ska minska.

En viktig del blir också att fortsätta jobba med att matcha de som är arbetslösa mot de jobb som faktiskt finns att söka.

Här är utbildning en nyckel.

Att höskolan blir kvar i Borlänge ger oss goda möjligheter att fortsätta stödja innovation, idéjakt och kompetensförsörjning.

Kunskap är grunden i att utveckla ett levande och konkurrenskraftigt Borlänge.

För mig var debatten om att flytta högskolan från Borlänge obegriplig och obetänksam.

Tydlighet i argumentation och klokskap i sak gav oss det regeringsbeslut som egentligen inte borde ha behövts om högskolans ledning lyssnat in politiken i hela Dalarna.

Fortsatt utveckling behövs nu av både högskolan, vuxenutbildningen, arbetsmarknadsutbildningen och folkbilningen för att göra fler redo för de jobb som finns och kommer att finnas.
Vi ska i samverkan med andra skapar utbildningar som leder till jobb inom de bristyrken.

I majoritetens budget finns 5 miljoner till kommunstyrelsens förfogande. Det utgör en buffert men det utgör också en möjlighet att lägga medel till nya åtgärder som ger fler möjlighete till jobb och egenförsörjning

Arbetsmarknads- och socialnämnden fortsätter naturligvis jobbet inom ramen för AME.

Jag har inte för avsikt att kommentera de olika nämndernas ansvar i detalj.
Men några ord vill säga.

Denna budget prioriterar skolan – utvecklingen av våra barn och unga.
Räknar vi ihop satsingen för 2016 med den för 2017 så ökar vi anslagen med 15 procent. I år innebär det en utökning med 68 miljoner.

Jag har inte sett många sådana satsningar i någon kommun.
Jag har inte hört om partier som sitter i majoritet som så tydligt prioriterar utbildning.

Denna rödgröna budget väljer också att tillskjuta stora medel till omsorgen av våra äldre och funktionsnedsatta
omsorgsnämnden ges 54 nya miljoner för 2017.

För tabellbitaren ska tilläggas att det görs rejäla ramjusteringar så att både skolan och omsorgen borde om man jämför 2016 och 2017 tillföras 10 respektive 5 miljoner.
Pengar som flyttas om i systemet på grund av justeringarna i internhyror och tillskapandet av det nya servicecentret.
Så satsningen på välfärdens kärna är egentligen 15 miljoner större.

Anledningarna till satsningen på välfärden är två:

För det första,
Vi behöver säkerställa förskolor och skolor med hög kvalité.
Barnen är vår framtid och att vår kommun får fler unga invånare är enligt min uppfattning en tillgång och en rikedom.
Alla barn måste ges förutsättningar att klara de uppsatta nationella målen för grund och gymnasieskolan.

Vi vet att utan en gymnasieexamen är dina chanser på arbetsmarknaden mycket mycket små.

För det andra,
De äldre, de som byggt upp dagens Borlänge, ska få en vård och omsorg som utgår från varje individs behov. Vi jobbar nu med äldreboendeplanen som ska tillföra nya plaster i det särskilda boendena för de gamla som inte längre orkar bo kvar i sina bostäder.

Verksamheten utveckas med fokus individens olikhet och behov.
Att det finns goda exempel i vår kommun behöver ingen tvivla på.
Att det finns brister, ja tack och lov blir vi uppmärksammade på dem då de uppstår.

Tillskotten till samtliga nämnder för 2017 är goda medan 2018 och 2019 är betydligt kärvare.

Under 2017 ges därför ett tydligt uppdrag till hela organisationen:
Att ta beslut under 2017 som skapar möjligheter för nya satsningar 2018.

Skattemedlen och stasbidragen växer inte till lika mycket de kommande åren då måste onödiga kostnader identifieras och tas bort.

En av de mest onödiga kostaderna är den alldeles för höga sjukfrånvaro bland våra medarbetare.

Det kostar personligt lidande.
Det kostar med vikarier för de sjuka.
Och det kostar i sämre kvalitet i verksamheten på grund av bristande kontinuitet.
Att ta bort denna typ av kostnader skapar bara vinnare.


Avslutningsvis

Borlänge kommun arbetar för att skapa ett hållbart samhälle där det centrala är samspelet mellan kommunen, andra offentliga aktörer, företag, föreningar och Borlängebor.

Målet är ett jämlikt samhälle där alla, oavsett ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller livsvillkor, har samma möjligheter att uppfylla sina drömmar.

I arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män är rätten till en heltidsanställning en självklarhet. Borlänge kommun är en av de 10 bästa procenten i landet på att erbjuda heltid och våra ambitioner är större än så:

Alla ska erbjudas heltid och deltid ska vara en möjlighet.

I VI-projektet tar Borlänge kommun som arbetsgivare ett samlat grepp om bemannings-och schemafrågorna

Borlänge ska också vara en ekologisk hållbar stad, Borlänge-borna ska kunna gör medvetna miljöval och energieffektivisering är en prioriterad fråga.

I budgeten avsätter vi medel för att vi även i fortsättningen ska kunna servera minst 50% ekologiskt producerad mat till våra barn och gamla.

Ekologiskt och närodlat borgar för god kvalitet, minskade miljögifter och klimatpåverkan.

Fru ordförande
Alla människors lika värde är en utgångspunkt för oss.
Och alla Borlängebor är lika viktiga.

Vi vill att Borlängebornas synpunkter och åsikter tas tillvara.
Vi kommer därför att stärka dialogen med Borlängeborna de kommande åren.
Vi vill tillsammans skapa framtidens Borlänge
- inte med polarisering och förenkling utan i en fördjupad dialog.

Tillsammans vill vi skapa Sveriges trevligaste stad.

Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget och strategiskplancropped-Header2000x576b.jpg