Besök av Mikael Sjöberg generaldirektör på Arbetsförmedlingen

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, besökte igår Borlänge för att samtala om de samarbeten som pågår och de utmaningar som Borlänge kommun står inför.

Borlänges politiska ledning bjöd in generaldirektören Mikael Sjöberg för dialog. Politiker och tjänstemän från Borlänge kommun förde samtal med Mikael Sjöberg bland annat om arbetet med projektet dubbelt upp – vilket resulterade i att 370 människor lämnade långtidsarbetslöshet för ett arbete.

Vi förde dialog om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen och om hur vissa Borlängebor faller mellan stolarna. Vi var överens om att det är av yttersta vikt att våra Borlängebor kan lita på våra myndigheters insatser inte motverkar varandra eller skapar gropar som man kan falla i.

Vi diskuterade införandet av extra tjänster som både skapat positiva förutsättningar men också vissa utmaningar i kommunens verksamheter.

Borlänges utmaningar med arbetslöshet var också upp för dialog. Arbetslösheten i Borlänge är för hög och vi har för många Borlängebor som inte har ett jobb att gå till på morgonen. Borlänge har gått från att vara en klassisk bruksort till att bli så mycket mera. En stad som är ett handelsnav, som har statliga myndigheter på plats och som är en av de IT tätaste kommunerna i Sverige. Borlänge har blivit en framtidskommun.

Jag tog igår del utav Rädda barnens rapport som säger att Borlänge har högst andel barnfattigdom i länet. Rapporten pekar på att den höga andelen barnfattigdom bland annat är en konsekvens av föräldrarnas möjligheter att skaffa sig ett arbete med rimlig inkomst. Jag vill vara den första att säga att detta inte är okej i vårt Borlänge och att denna fråga påvisar det viktiga i vårt möte med Mikael Sjöberg.

Under dagen hade vi fokus på två grupper, utrikes föda och personer med funktionsvariationer. Två grupper som behövs på vår arbetsmarknad. Fler och fler företag har både kompetensbrist och arbetskraftsbrist samtidigt som för många står utanför arbetsmarknaden. Då måste man börja tänka utanför etablerade ramar.

Vi kommer i ett moment 22 – för att komma ut på arbetsmarknaden måste man kunna svenska, men för att lära sig vardaglig svenska så underlättar det att ha ett arbete.

Vi måste bli mer flexibla i vårt tänk kring vuxenutbildningen – man ska inte behöva dubbla akademiska examens för vartenda arbete. Regionala lösningar krävs för att möta den kompetens som våra lokala arbetsgivare söker. Vi måste i dialog mellan kommunen, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen sätta stopp för utbildningshetsen och se till att rätt person får rätt förutsättningar att hamna på rätt arbetsplats.

Konsekvensen av för hög arbetslöshet och kompetensbrist blir att arbetsgivare får längre och längre rekryteringsprocesser och att företag måste tacka nej till ordar. Vilket hämmar tillväxten i vår region.

Jag vill tills sist tacka Mikael Sjöberg för att du tog dit tid att komma till Borlänge. Tack för en konstruktiv diskussion om hur vi kan förbättra Borlängebornas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Tack och på återseende!

44829766_556183264841653_2962422854550814720_n