Hållbarhet och kvalitet i Borlänges skolor

Borlänge växer och med det, även antalet elever. Det ställer krav på genomtänkta lösningar som möter upp behovet av moderna, anpassade och kvalitativa lokaler för elever och anställda inom skolan.

Den politiska majoriteten gav för en tid sedan bildningssektorn i uppdrag att utreda på vilket sätt man bäst kan tillgodose dagens och framtidens behov av skollokaler i Borlänge.

Med fokus på kvalitativa lärmiljöer, moderna lokaler, hållbarhet och jämnare kvalitet i Borlänges skolor har bildningssektorn i samarbete med kommunfastigheter samt plan- och markkontoret genomfört utredningen som resulterat i ett förslag.

Dra nytta av högskolans flytt

Bildningssektorn har lagt fram ett förslag till politiken som innebär att Hagagymnasiet och Introduktionsprogrammen flyttar till Högskolan Dalarnas nuvarande lokaler. Den lösningen har blivit möjlig tack vare att högskolan omlokaliseras till centrum under 2023. Flytten frigör en yta som redan är byggd för undervisning och som lätt går att omvandla till en modern gymnasieskola som kan möta framtidens utmaningar.

– Det är ett intressant förslag som svarar upp till de förväntningar vi har kring exempelvis kvalitet och hållbarhet både sett till ekonomi och nyttjande av befintliga lokaler i kommunen, säger Lena Hjort (S), ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Forssaklackskolan flyttar till Hagagymnasiets lokaler

Att Hagagymnasiets lokaler blir tomma öppnar i sin tur upp för en lösning för Forssaklackskolan.

– Forssaklackskolan är i behov av renovering, så pass att vi står inför att riva och bygga en helt ny skola. Alternativet, att flytta skolan till Hagagymnasiets lokaler, är en klok lösning ur många perspektiv. Elever och medarbetare får riktigt fina och moderna lokaler samtidigt som förslaget följer vår ambition om att ha centralt placerade högstadieskolor, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hållbara prioriteringar

Andra viktiga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till är ekonomi, segregation samt arbets- och studiemiljö. Det förutsätter bland annat att planen för nybyggnationer och renoveringar ska utgå från kostnadseffektivitet, samtidigt som miljön och de pedagogiska förutsättningarna för barn, elever och personal ska vara bästa möjliga.

– De satsningar vi gör inom skolan ska naturligtvis vara hållbara ekonomiskt, men vi behöver också vara kloka i våra prioriteringar, så att vi inte gör avkall på sådant som skapar kvalitet och bra förutsättningar för lärande och ökad måluppfyllelse, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Minskad segregation och jämnare kvalitet

Genom centrala placeringar av skolor, i synnerhet högstadieskolorna, vill man öka möjligheten för elever och vårdnadshavare att välja vilken skola som helst, oavsett var man bor.

– Vi vill i högre utsträckning ha högstadieskolor som är avståndsmässigt tillgängliga för alla elever istället för skolor i ytterkanten av Borlänge. Andra kommuner som satsat på det sättet har konstaterat minskad segregation och jämnare kvalitet i skolorna och det är precis det vi vill uppnå, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

En skola i centrala Borlänge

Utifrån den tanken föreslår skolledningen även att man satsar på en skola i centrala Borlänge istället för den som planerats i den nya stadsdelen Jakobsdalen.

– En skola i centrum är än så länge bara på planeringsstadiet, men vi är helt överens om att en högstadieskola i Jakobsdalen inte minskar segregationen, utan tvärtom bidrar till att den ökar, säger Monica Lundin (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Dialog med medarbetare och Borlängebor

Den föreslagna flytten av Hagagymnasiet och Forssaklackskolan kan ske tidigast 2025/2026. Ett inriktnings- och investeringsbeslut förväntas tas av kommunstyrelsen i samband med att man fastställer investeringsbudgeten. Innan dess vill politikerna och skolcheferna ha dialog med de som berörs av den eventuella förändringen.

– Frågor som berör skolan skapar engagemang hos både Borlängebor och medarbetare. Det engagemanget vill vi självklart fånga upp och vi kommer därför bjuda in till dialog i olika former, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lokalförsörjningsplan för Borlänges förskolor och skolor

För att uppnå detta så har den politiska majoriteten sedan en tid initierat ett arbete med en lokalförsörjningsplan för skolan. Arbetet har mynnat ut i en utredning med förväntan om att den pekar på åtgärder för att:

 • Garantera att vår växande kommun fyller det behov vi har av skollokaler.
 • Skapa moderna lokaler som kan bidra till att höja måluppfyllelsen.
 • Säkerställa ekonomisk hållbarhet.
 • Skapa en god arbetsmiljö för lärare och elever.
 • Öka jämlikheten, likvärdigheten och minska segregationen.
 • Öka den sociala hållbarheten.

Utredningens huvudfokus är en bättre skola i vår stad – utredningen ska peka på en jämlik och likvärdig skola, som även minskar segregationen.

Ett angrepp på demokratin är ett angrepp på oss alla!

I Borlänge finns omkring 150 förtroendevalda som representerar nio olika partier. Det är personer som ställer upp och gör en insats i det demokratiska arbetet som är grunden för att vår kommun ska fungera. En bred majoritet av kommunens   förtroendevalda är fritidspolitiker och sköter sina politiska uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Vi politiker i Borlänge må ha olika åsikter om hur vi ska utveckla och förbättra vår kommun – men vi står upp för allas rätt att kunna uttrycka sin åsikt och delta i det demokratiska samtalet. Det är genom en demokratisk och progressiv debatt som kommunen tar sig framåt, och det är också genom debatten som Borlängeborna kan ta ställning till olika förslag.

Alla ska kunna känna sig trygga i att delta i samhällsdebatten – oavsett om man är politiker, föreningsaktiv eller bara samhällsintresserad.

Utan ett öppet och fritt debattklimat så riskerar det demokratiska samtalet att skadas allvarligt eller dö. Vi kan aldrig tillåta eller acceptera att enskilda företrädare hotas för att de tar ställning i en fråga.

Ska vår kommun utvecklas så behöver vi fler som vill delta i samhällsdebatten – inte färre. Då måste alla känna att de kan uttrycka sina åsikter utan rädsla för hot och hat. Vi står därför upp tillsammans för att stötta de som blir utsatta för icke demokratiska påtryckningar – och för att tydligt markera att vi aldrig kommer att acceptera att någon tystas.

Ett angrepp på demokratin är ett angrepp på oss alla!

Lars Ivarsson (S) ordförande kommunfullmäktige

Anna Granlund (M) 1:e vice ordförande kommunfullmäktige

Jan Bohman (S) ordförande kommunstyrelsen

Mari Jonsson (S) gruppledare

Ulrik Bergman (M) gruppledare

Kent Forschner-Hell (SD) gruppledare

Karin Örjes (C) gruppledare

Rickard Rudolfsson (V) gruppledare

Monica Lundin (L) gruppledare

Jonas Hillerström (KD) gruppledare

Ahmed Abdiqadir (MP) gruppledare

Nicole Skoglund (OFA) gruppledare

Rapport från Kommunstyrelsens arbetsutskott 241120

Borlänge satsar på att minska bidragsberoendet.

En stor andel av de som idag är arbetslösa saknar grundläggande utbildning och har liten erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten och framförallt bidragsberoende är kostsamt för kommunen. Därför har kommunstyrelsens arbetsutskott idag beslutat att genomföra en jobbsatsning.

Jobbsatsningen gäller 40 personer som idag uppbär ekonomiskt bistånd från kommunen, anställningarna sker i samverkan med försörjningsstödsenheten och Arbetsförmedlingen med start 2021-01-01. Under de första 10 veckorna är deltagarna i studier (100%),

samtidigt gör en arbetsmarknadshandläggare fördjupade kartläggningar och tar fram individuella studieplaner för att matcha ut dem mot arbetsplatser inom kommunens verksamheter.

De som deltar kan finnas inom samtliga sektorer, helägda bolagen och där få sin arbetsledning. Målet är att de som deltar ska gå vidare till de utbildningar som finns tillgängliga under anställningstiden, alternativt andra arbeten som finns inom den offentliga eller privata arbetsmarknaden.

Jobbsatsning, arbete och studier ger de som deltar en möjlighet att få en större förståelse för vilka krav som ställs för att få ett arbete. Inom det arbetsmarknadspolitiska området sker det stora förändringar som syftar till att höja utbildningsnivån, Arbetsförmedlingen kommer anvisa lågutbildade till kommunal vuxenutbildning samtidigt som Socialtjänsten från 2021-04-01 får ökade möjligheter att ställa krav på språkplikt1 för de som har försörjningsstöd.

Kostnad för att 40 personer ska kunna delta i satsningen är 10 miljoner. I det ingår alla lönekostnader, kostnad för utbildning samt en arbetsmarknadshandläggare som ansvarar för arbetet med individerna.

Alla som kan jobba ska jobba och Borlänge har för höga kostnader för försörjningsstöd. De medel som vi satsar på att få dessa människor i arbete kommer vi få tillbaka då de får en fast anställning och kan bidra till vår gemensamma välfärd. Vi ger dessa människor en knuff i en riktning där de kan göra sin plikt och sedan kräva sin rätt.

En växande kommun måste ha bra och ändamålsenliga skollokaler

Borlänge har som många andra kommuner utmaningar inom skolans verksamhet. Bland annat har flera av kommunens skollokaler stora renoveringsbehov, samtidigt som Borlänge är en kommun som växer. Vi har högt uppsatta mål inom skolan och och ska vi nå dessa långsiktiga mål så måste vi skapa förutsättningar för det.

En växande kommun måste ha bra och ändamålsenliga lokaler där vi skapar plats för det ökande elevantalet. Vi måste tillskapa lokaler där en modern pedagogik är möjlig, samtidigt som vi säkerställer den ekonomiska och sociala hållbarheten samt skapar en mer jämlik skola i Borlänge. För att uppnå detta så har den politiska majoriteten sedan en tid initierat ett arbete med en lokalförsörjningsplan för skolan. Arbetet ska mynna ut i en utredning och vi förväntar oss att den pekar på åtgärder för att:

 • Garantera att vår växande kommun fyller det behov vi har av skollokaler.
 • Skapa moderna lokaler som kan bidra till att höja måluppfyllelsen.
 • Säkerställa ekonomisk hållbarhet.
 • Skapa en god arbetsmiljö för lärare och elever.
 • Öka jämlikheten, likvärdigheten och minska segregationen.
 • Öka den sociala hållbarheten.

Utredningens huvudfokus är en bättre skola i vår stad – utredningen ska peka på en jämlik och likvärdig skola, som även minskar segregationen.

”Fler måste klara skolan, och skolresultaten ska upp. Vi har tillsatt denna utredning för att ge våra lärare och elever bättre förutsättningar. Målet är en bättre skola för alla barn och ungdomar i Borlänge. Bättre fysiska lokaler gynnar även vår personal och kan hjälpa till att locka nya legitimerade lärare till vår kommun, säger Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande.”

Arbetet med lokalförsörjningsplanen har nu pågått under en tid och inom kort kommer förvaltningen föredra ett antal förslag för politiken. Då dessa förslag ligger på bordet kommer en dialog att ske med professionen inom bildningssektorn samt berörda Borlängebor.

”För att nå en skola i världsklass är skollokalerna en viktig del. Det handlar om att förbättra förutsättningarna för att eleverna ska nå sina mål och att måluppfyllelsen ska öka. Det är viktigt att elever och skolpersonal har en bra arbetsmiljö med ett starkt kunskapsfokus. En av de första frågorna jag började jobba med som ny ordförande var just att hitta sätt att minska segregationen och öka likvärdigheten och då spelar det roll var våra skolor ligger. Jag ser nu fram emot dialogen med lärare, rektorer och borlängebor, säger Monica Lundin (L) Barn- och utbildningsnämndens ordförande.”