Verksamhetsbesök Domnarvets skola

Igår besökte jag Domnarvets skola. Besöket började med att jag fick vara med under en lektion för årskurs 9. Under denna lektion så fick eleverna arbeta med ett valfritt ämne. Detta upplägg har Domnarvet då man märkt positiva effekter av att eleverna får vara med och styra sitt eget lärande. Det ger en känsla av ägandeskap över de uppgifter man har framför sig. Det ger också elever en möjlighet att komma ikapp i ämnen som de ligger efter i.

Jag gick tillsammans med rektorerna runt och frågade elever och lärare vad man tyckte om upplägget och resultatet var att en överväldigande majoritet tyckte om dessa lektioner och det upplägget.

Jag fick också chansen att träffa Lotta. Vi träffades inne hos de mindre barnen. Lotta är en utav våra studenter som jobbar under lärarautbildningskontrakt. Hon berättade att hon tyckte att det var för roligt att jobba och att hon är mitt i livet. Därför tog hon chansen och hoppade på detta programmet.

Vi hade en bra diskussion om hennes passion till läraryrket. Men vi pratade även med utmaningarna med att plugga och jobba samtidigt. Att högskolan och jobbet hade svårt att synka då det hela tiden kom nya kurser med nya upplägg. Även en diskussion om upplägget i sig då hon upplevde det som konstigt att hon som arbetande lärare skulle praktisera på sin egen skola. En fundering som även slog mig då hon berättade om det. Man kanske skulle lägga upp kurserna så att de mer passade en jobbande lärare än en studerande var en synpunkt.

Kanske läsa mer ämne för ämne än att börja i samma utgångspunkt som de som går det ordinarie lärarprogrammet.

Vi var båda enade om att målet måste vara att komma ut i ordinarie arbete så fort som möjligt. Nu gäller det att föra dialog så att våra blivande lärare kan komma ut så fort som möjligt under rätt förutsättningar.

Till sist vill jag bara tacka för besöket, tack för samtalen och på återseende!

Janne domarvets skola 9 april 2018

Verksamhetsbesök Thenstedsgatan

Igår var jag på verksamhetsbesök på Thenstedsgatans psykiatriboende. Här ser ni mig med enhetschefen Michaela Wahlgren. Hon pratade om en väl fungerade personalgrupp som hon kallade sina hjältar. Hennes personal pratade om det viktiga med en närvarande och förstående chef som fick många av dem att trivas med sitt arbete.

Tillsammans tog vi en kaffe med brukare och personal och lyssnade in positiva exempel och utmaningar som verksamheten hade.

Flertalet av brukarna pratade om en god miljö med möjligheter till social sammanhållning med en familjär känsla. Hur man brydde sig om varandra och hur man la upp vardagen så att alla brukare skulle utvecklas på både lång och kort sikt. Brukarna fick själva vara delaktiga i den aktiva vardagen om de så själva ville, vilket många upplevde som positivt.

En utmaning var dock miljön. Där lokalerna har sett bättre dagar, och inte längre till fullo håller den standard som krävs i dagens moderna välfärd. Personal och boende önskade också att de boende kunde ha tillgång till en liten trädgård eller utegård som man kunde pyssla i och som kunde ge ro åt sinnet under varma dagar.

Ett annat stort önskemål var möjlighet till en bil/minibuss. Bilen skulle användas till små utflykter och andra ärenden så att brukarna skulle bli en större del av samhället och få en friskare vardag både psykiskt och fysiskt.

Jag vill till sist tacka för besöket, det var trevligt att få träffa alla er som jobbar på Thenstedsgatan, tack för samtalen och på återseende!

Verksamhetsbesök thenstedsgatan 26 mars-18

Verksamhetsbesök Servicecenter

Igår besökte jag Borlänge kommuns nya servicecenter. Servicecenter tillkom för att Borlängebon skulle få det lättare att komma i kontakt med kommunen.När en borlängebo numera har en fråga eller söker någon på kommunen så kopplas de i majoriteten av sina ärende till servicecenter. De hjälper sedan till att besvara våra Borlängebors frågor eller kopplar vidare till någon som kan hjälpa att besvara deras frågor.
Just nu tar servicecenter emot över 6000 samtal i veckan. vilket till och med är några fler samtal än vi beräknat. Vilket kan vara ett gott betyg för vår nya verksamhet.
Jag var med på ett två timmar långt verksamhetsbesök där jag fick höra om deras utmaningar i uppstarten av sin verksamhet men också framtida planer om att kanske skapa en möjlighet för borlängebon att chatta med kommunen mm.
Här ser ni mig sitta och lyssna och lära hur de jobbar när borlängebon ringer in. Det var frågor om allt ifrån äldreomsorg, personer som sökte enskilda personer och borlängebor som undrade över ekonomiska frågor.
Tack för att jag fick komma och besöka er fantastiska verksamhet, och tack för samtalet och på återseende!
Verksamhetsbesök servicecenter 22 mars-18

Nytt medborgarlöfte

Idag skrev jag och Mats Lagerblad, lokalpolisområdeschef under för det nya medborgarlöftet. Målet med det nya medborgarlöftet är att Borlänge ska vara en levande och trygg plats att bo och arbeta i. Trygghetsskapande insatser ska göras på många områden samtidigt. Det handlar om både omedelbara insatser och långsiktigt arbete för ett mer jämlikt Borlänge. Vi i Borlänge kommun fördjupar vårt samarbete med Polisen och andra nyckelaktörer. Genom regelbundna träffar får vi en gemensam lägesbild, där vi effektivt kan leda om resurser till där de behövs som mest.

Det här är insatserna som jag i min roll som ordförande för Borlänges lokala brottsförebyggande råd vill driva 2018–2019:

Samverkan med polisen genom medborgarlöftet om Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarnas skapar trygghet bland unga på andra arenor än skolan. Deras arbete är såväl relationsbyggande som gränssättande. De arbetar uppsökande, behovsorienterat och kan göra snabba insatser. God kunskap om ungas situation i Borlänge, samt ett stort kontaktnät med olika aktörer gör att de klarar av att hantera många olika situationer.

Effektiv samordning av trygghet (EST)

Varannan vecka stämmer Borlänge kommun tillsammans med andra samhällsbärande funktioner av för en aktuell och gemensam lägesbild. Utifrån lägesbilden beslutas nödvändiga insatser för att stävja oroligheter och brottslighet. Syftet med EST är att skapa ett beslutsstödsystem för att styra aktörernas resurser rätt.

Medborgardialog

Borlängeborna ska uppleva att deras åsikter, kunskaper och behov tas till vara i samhällsutvecklingen, dels för att skapa ett ökat förtroende för det politiska systemet, dels för att ge kommunen ett bättre beslutsunderlag. Där fyller medborgardialoger en viktig funktion. Av erfarenhet och undersökningar vill en stor del av medborgarna vara delaktiga och diskutera samhällsfrågor, men gör inte det av olika anledningar. Man vet också att valdeltagandet i Sverige fördelar sig ojämnt, och det är ofta samma personer och grupper som deltar på olika sätt. Medborgardialog kan där vara en metod för att nå fler och göra en större grupp människor delaktiga i samhällsbygget. Det kan också vara ett sätt att fånga upp ett befintligt samhällsengagemang. Medborgardialog ställer stora krav på förtroendevalda och tjänstepersoner. Eftersom att syftet är att Borlängebornas åsikter och behov ska lyftas fram innebär det att beslutsfattare måste ha hög flexibilitet och öppenhet och låta Borlängebons röst vara prioriterad. Medborgardialog ska alltid genomföras med Borlängebons perspektiv i fokus, genom att ta till vara på Borlängebornas engagemang ökar också tilliten och förtroendet för Borlänge som organisation.

Ökad samverkan med civilsamhället

Alla goda krafter behövs och kommunen kan ta rollen som mentor för utvecklingen av hållbara föreningsdrivna verksamheter, men fler behöver engagera sig. Borlänge kommun och civilsamhället kan tillsammans skapa ett hållbart samhälle, därför utmanar Borlänge kommun civilsamhället att ta fler initiativ.

Trygg miljö för resenärer med Cityvärdar

Borlänge kommun, Jernhusen, Trafikverket och Dalatrafik satsar gemensamt på verksamheten med Cityvärdar. Deras främsta uppgift är att bidra till trygghet och en trevlig miljö för resenärer på Resecentrum. De informerar och ser till att lokalerna är trivsamma. Resultatet av deras arbete visar sig i de positiva omdömen som ges i Jernhusens resenärsundersökningar, där Borlänge ligger i topp tillsammans med Stockholm och Malmö. Cityvärdarna rör sig även i centrum.

Trygga miljön för näringsidkare i Borlänge kommun

Näringsidkare och Polisen har enats om programmet ”Skydd mot rån i handeln”. Det handlar om 13 rånförebyggande punkter, som rätt genomförda kan öka säkerheten för de anställda. Certifiering av programmet görs av en besiktningsman. Borlänge kommun ska erbjuda samtliga näringsidkare i kommunen att säkerhetscertifiera sig.

Trygga yttre miljöer i Borlänge

Borlänge kommun arbetar med trygghetsvandringar för att identifiera otryggheter runt om i kommunen. Trygghetsvandringarna resulterar i en handlingsplan med nödvändiga åtgärder.

Trygghetsvandringar i sociala medier

Borlänge kommun ska arbeta för att skapa en tryggare digital miljö för Borlängeborna genom att öka närvaron på webben och sociala medier.

Kameror och ordningsvakter

Borlänge kommun ska undersöka möjligheterna att använda kameror och ordningsvakter på de platser i Borlänge där det är störst behov.

Trygghetsapp

Borlänge kommun ska undersöka möjligheterna om att skapa en lösning som innebär att Borlängebor enkelt kan anmäla företeelser som skapar otrygghet för att kommunen och Borlänge Energi ska kunna åtgärda.

Stöd för föräldrar

Borlänge kommun ska i samverkan med skolan, socialtjänsten och elevhälsan erbjuda föräldrastöd utifrån evidensbaserade metoder.

Människan bakom uniformen (MBU)

Borlänge kommun vill upprätta naturliga kontakter och flera vänskapsband, men framförallt skapa en förståelse som är genuin för såväl de tjänstgörande aktörerna som för kommunens unga. MBU är en samarbetsutbildning som kommunen genomför tillsammans med samhällsstödjande yrken. Tolv ungdomar får möjligheten att två gånger per år utöva de olika yrkena på nära håll tillsammans med aktörerna. Målet är att skapa naturliga möten, utveckla förståelse och acceptans för varandra och rollerna i samhället.

Fortsatt satsning på Sommarskola

Borlänge kommun erbjuder sommarskolan under sex veckor för att ge elever i årskurs 6–9 och gymnasiets Introduktionsprogram möjlighet att nå kunskapskraven och behörighet att söka nationella gymnasieprogram. Syftet med fritidsaktiviteter efter avslutade lektioner är att motverka social oro, erbjuda en värdefull fritid och stärka elevernas självförtroende. För elever i årskurs 4–5 finns fritidsaktiviteter under förmiddagstid i sex veckor.

Underskrift_750_400 Trygghetsvärdar_750x400

Vem Fn konferens

Igår blev en lång dag i demokratins tjänst. Igår anordnade jag tillsammans med Lindesberg, Nässjö och Falköping kommun Vem Fn konferensen i Stockholm. Dagen handlade om vem som bör och ska ta ansvar för våra nyanlända. Borlänge är med och håller i Vem Fn konferensen för tredje året i rad.

Jag var rak och tydlig. Jag vill se att kommunerna får mer verktyg och ekonomiska muskler utav staten så att vi kan ta mer ansvar över våra nya Borlängebor. Borlänge och andra kommuner borde få agera välkomstverk för våra nyanlända. Detta då Borlängebor kan Borlänge bäst och det är därmed vi som vet vad en nyanländ behöver hos just oss. Något som utmaningen dubbelt upp påvisar. En utmaning som nämndes även igår.

Vi behöver varenda ny Borlängebo som kommer till Borlänge. Men vi har inte råd med oreda i politiken eller ett system där människor faller mellan stolarna. Det är därför Borlänge kommun är med och driver på för ett samlat ansvar över migrationspolitiken.

Tack till alla som kom och lyssnade samt föreläste. Jag tar med mig mycket energi ifrån denna dagen, men det är härligt att vara tillbaka i underbara Borlänge igen.

29103932_2022041978061918_3392039692911247360_n 29101034_2022042044728578_1313130811314143232_n 29101631_2022042004728582_8742426271973113856_n 29101189_2022042081395241_6451896981538209792_n 29101989_2022042214728561_7390870613054717952_n 29133369_2022042141395235_6228494841752322048_n 29103996_2022042168061899_4862164761623658496_n

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg