Fullmäktigebeslutet om Budgeten 2014

Kommunfullmäktige fattade tisdagen den 10 dec beslut om en budgeten för 2014.
– Det är en stark budget med satsningar på skola, omsorg, arbetsmarknad och sociala frågor som kommunfullmäktige nu beslutat om149 nya miljoner, varav den största potten går till skolan.

I min inledning inbjöd jag till att bredda beslutunderlaget genom att lägga förslag i vilket jag tagit hänsyn till övriga partiers förslag
Jag tycker det är viktigt med breda lösningar men självklart har även jag och mitt parti en del begränsningar i vad vi är beredda att stödja.

Mitt vann inte gehör från övriga men blev trots allt antaget vid omröstningen 20 st stödde alliansens förslag 9 valde att lägga ner sina röster och deltog inte i beslutet 3 ledamöter hade förhinder så deras stolar stod tomma och 28 ledamöter röstade med förslaget.

Mitt tilläggsförslag var enligt följande:

Att besluta att bjuda in Kommuninvest till kommunstyrelsen för att tadel av deras analys av Borlänge kommuns ekonomi samt att i kommunstyrelsen genomlysa SKLs nyckeltalsrapport som jämför kommunerna och att detta blir viktiga underlag i den kommande ekonomiska processen.

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att under 2014komma tillbaka med ett förslag för finansiering av ökat bostadsbyggande, genomförande av äldreboendeplanen och skolhusplanen samt övriga framtida finansieringsbehov inom koncernen för planperioden omfattande minst 250 miljoner kronor.

Att borgensåtagandena skall fortsatt minskas genom att ökaresultatnivåerna samt att vid behov avyttra tillgångar. Sammantaget ska detta öka egenfinansieringen och minska skuldsättningsnivån per medborgare. Denna strategi kräver ökad framförhållning och samordning inom kommunkoncernen.

Att äldreboendeplanens revidering färdigställs under första halvåret 2014.

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att reformera kommunstyrelsensutskott inför nästa mandatperiod i syfte att integrationsfrågorna ska integreras i ordinarie nämndsstruktur, att minska antalet beredningstillfällen i planprocessen samt att tydliggöra näringslivsfrågornas roll i kommunstyrelsens arbete.

Dessutom flyttas kontoret för ”hållbar utveckling” omgående frånnäringslivskontoret och infogas i utvecklingskontoret.

Kulturpriset 2013

Lars-Ove ”Love” Börjesson fick vid dagens kommunfullmäktigesammanträde ta emot Borlänge kommuns kulturpris 2013.

Ett bra val.

Motivering lyder:

” Lars-Ove ”Love” Börjesson tilldelas kulturpriset för sitt mångåriga hängivna arbete med att utveckla Wasabryggeriet till en kulturell mötesplats för alla Borlängebor.

Wasabryggeriets vänner startades i maj 1995 och Love var med från början i det som numera är ett nav i Borlänges kulturliv. 1998 blev han vald som ordförande i Wasabryggeriets vänner och har fortsatt att med stort engagemang utvecklat Wasabryggeriet för alla typer av kulturyttringar.

Omfattande behov av investeringar och upprustning av Bergslagsbanan

Trafikverket har i flera utredningar konstaterat att det finns behov av omfattande investeringar i Bergslagsbanan. Trots detta händer väldigt lite konkret på Bergslagsbanan vilket kommunerna Partnerskap Bergslagsbanan har påpekat.Trafikverket gör ett bra och grundligt arbete med att identifiera problem och behov för Bergslagsbanan men när det kommer till handlingskraft krävs det mer. De åtgärder som Trafikverket utrett och föreslagit varken tillgodoser dagens eller framtidens behov av arbetspendling och att det inte heller tillgodoser näringslivets behov av transporter utefter Bergslagsbanan.

Trafikverket har i flera utredningar konstaterat att den enda långsiktigt hållbara lösningen på de omfattande kapacitetsproblemen mellan Falun och Borlänge är utbyggnaden av ett dubbelspår. För närvarande har dock Trafikverket inga planer på åtgärder som löser dagens problem eller lägger grunden för att kunna tillgodose framtidens behov och möta den ökade efterfrågan på järnvägskapacitet. Om pengar till att bygga ut hela sträckan saknas är det minsta man kan kräva att påbörjar en etappvis utbyggnad av dubbelspår med början i utfarterna från Borlänge och Falun.

Stora infrastruktursatsningar planeras i och kring Gävle hamn vilket kommer att stärka näringslivets möjligheter att använda sjöfarten. För att få ut största möjliga effekt av dessa investeringar är det en förutsättning att också satsningar på Bergslagsbanan genomförs i syfte att erbjuda näringslivet efter hela stråket Gävle-Göteborg möjligheter till effektiva logistiklösningar.

Trafikverkets uppfattning om att gruvnäringens behov måste utredas ytterligare är bekymmersam och kan skapa en osäkerhet hos näringslivet i regionen om transportsystemets förmåga att tillgodose nuvarande och framtida transportbehov.

En budget i balans för 2014

Det budgetförslaget antagits i av budgetberedningens majoritet (s och mp) och som ska beslutas av kommunfullmäktige i december är en budget i balans. Det är en stark budget med satsningar på skola, omsorg, arbetsmarknad och sociala frågor som kommunfullmäktige nu får besluta om Totalt får verksamheten 149 nya miljoner, varav den största potten går till skolan.

Efter riktigt tuffa år ser nu kommunens ekonomi bättre ut. Framförallt ökade skatteintäkter, förändring i utjämningssystemet och planerade uttag av fonderade pensionsmedel ger ett tillskott på 120 miljoner samt att administrationen minskar med 3,5 miljoner och gatuunderhållet med 5,6. Jämfört med budgeten för 2013 får de flesta nämnder en förstärkning:

– Barn och bildningsnämnden får 55,6 miljoner kronor mer. Av dessa är 26 miljoner nya pengar som tillförts under höstens budgetarbete.
– Arbetsmarknad- och socialnämnden får 38,8 miljoner kronor mer. Av dessa är 17 miljoner nya pengar som tillförts under höstens budgetarbete.
– Omsorgsnämnden får 35 miljoner kronor mer. Av dessa är 12 miljoner nya pengar som tillförts under höstens budgetarbete.
– Kultur- och fritidsnämnden får 3,1 miljon kronor mer. Av dessa är 2 miljoner nya pengar som tillförts under höstens budgetarbete.
– Kommunstyrelsen får 4,2 miljoner kronor mer. Av dessa är 1 miljon nya pengar som tillförts under höstens budgetarbete.
Skola och vård

Det känns bra att kunna lägga en budget i balans och att både skola och vård, i förslaget, får de pengar de uttryckt att de behöver.
Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att vårt effektiviseringsarbete och den återhållsamhet som präglat de senaste åren fortsätter med full kraft. Vi måste alltid ompröva våra arbetssätt och fokusera på hur vi ger Borlängeborna ännu bättre service.

Omfattande Bostadsbyggande Borlänge

Det byggs fler bostäder i Borlänge än på många år trots den statliga bostadspolitiken inte bidrar till att göra det billigare att bygga. Senast vi byggde så mycket under ett år var under åren 1989-1992 (till bomässan Bo91). Dessförinnan får vi gå tillbaka till 1981. Självklart är det Lisselhagen som driver upp siffran och detta kommer ju inte att kunna upprepas varje år.

Vad sker just nu av bostadsbyggande i Borlänge:

– Tunabyggen bygger 110 hyreslägenheter i kv Lisselhagen och sista etappen har påbörjats av renovering och tillbyggnad på Bullermyren, 42 st renoverade lägenheter och 21 nya.
– I Skräddarbacken bygger PCS Fastighets AB i en första etapp 12 hyreslägenheter i passivhusstandard.
– HSB Dalarna, bygger i kv Frej 18 st bostadsrättslägenheter
– Skanska BoKlok bygger i Färjegårdarna 24 st bostadsrättslägenheter
– 5 st sålda och 18 st småhustomter är fördelade (kontrkaten ännu ej undertecknade) från den kommunala tomtkön på våra områden Tjärnaheden, Övre Tjärna och Torsång, Uvbergsviken

Summa pågående byggen av lägenheter är således cirka 190 st, sedan tillkommer de 18 småhusen.

Utöver detta så pågår förhandlingar med ett husföretag för att bygga 2 parhus (4 lgh) på Brädstigen i Ornäs. Vi har kontakt med ett företag som vill bygga små hyreshus (4- 6 lgh) och kommunen kommer att erbjuda tomtplatser för exploatering.

Vi har dessutom kontakter med två företag om markförvärv på konkreta tomter i centrum som kan ge 40- talet lägenheter, troligen bostadsrätter. Dessa projekt ligger lite längre fram.

Vår planberedskap är god. Vi har ca 7-800 lägenheter som kan byggas i områden som redan är detaljplanerade. Vi har ytterligare detaljplaner som är eller ska påbörjas för bostadsändamål. Vi har funderingar på ändrade detaljplaner i attraktiva lägen – t ex vid Vattenparken. Och planering pågår som bekant för ett nytt större bostadsområde i Barkargärdet, som kan rymma 800 – 1000 bostäder i framtiden.

Vårt viktigaste instrument för bostadsförsörjningen självklart Tunabyggen. Vårt eget allmännyttiga bostadsbolag. Tunabyggen äger och förvaltar över 6000 lägenheter. Vi har genom att möjliggöra försäljning av några fastigheter stärkt bolagets ekonomiska muskler. Vår bedömning är att Tunabyggen de närmaste åren kan ha en nybyggnadstakt på ca 60-80 lägenheter varje år.