Skype-samtal med Civilminister Lena Micko

Idag har jag haft ett Skype-samtal med Civilministern Lena Micko om Corona situationen i Borlänge.

Borlänge var en kommun som i ett tidigt sked drabbades av konsekvenserna av Covid -19. Den pågående pandemin har inneburit merkostnader och mänskligt lidande i Borlänge kommun. Vi har haft ökade personalkostnader, sjukskrivningar och ökade kostnader för skyddsmaterial. Dessa ökade utgifter tillsammans med minskade intäkter bådar mörkt för kommunsverige.

Vi måste dock våga blicka framåt. Något vi diskuterade var vilka lärdomar, lösningar och nödvändiga åtgärder som behövs på såväl kommunal som statlig nivå. I 5 punkter kan mitt svar sammanfattas:

• Ökade resurser till kommunsektorn, fördelat med hänsyn taget till kommunernas olikheter och socioekonomisk sammansättning.

• Inga riktade statsbidrag – mer generellt stöd.
• Utöka de statliga investeringsstöden, bostäder och verksamhetslokaler.
• Digitaliseringslyft.

• Beredskapslager med skyddsmaterial.’

Den stora samhällsskulden i och med coronapandemin kommer att vara kännbar för kommuner under lång tid med ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd. Fördelningssystemet behöver ta hänsyn till ”skulden” där den socioekonomiska sammansättningen har stor påverkan på kommunen.

Inga riktade statsbidrag – ersätt gärna med generella statsbidrag för att ge kommuner möjlighet att arbeta mer långsiktigt.

Utöka de statliga investeringsstöden – Regeringen behöver agera för att hålla uppe investeringsnivåerna. De investeringar som ansågs nödvändiga före covid-19 är lika nödvändiga nu, till exempel allmän nyttan har stora behov av investeringar för om- och tillbyggnad. Staten har också ett ansvar för att investeringarna i nya vägar och upprustningen av våra järnvägar fortsätter i en ökad omfattning.

Digitaliseringsarbetet har fått en skjuts framåt och kompetensen har höjts i kommunen. För att fortsätta den digitala utvecklingen behövs nationell ledning i frågan. Gärna ett ”digitaliseringslyft” för den offentliga sektorn där staten samordnar.

Slutligen så måste vi lära utav den nationella bristen på skyddsmaterial i början av pandemin och tillskapa ordentliga beredskapslager av skyddsmaterial.

Dessa 5 punkter skulle ge Borlänge och kommunsverige en skjuts framåt, och det kommer jag fortsätta driva mot regeringen.

Tack för samtalet Lena!

Tankar efter kommunstyrelsens arbetsutskott 250820

Uttalande om gårdagens nyhet om personalen i skolan och förskolan

Jag vill kommentera gårdagens nyhet om den personal som får gå ifrån förskolans och skolans verksamhet i Borlänge. Rubriken kan vara något missvisande även om läget är tufft. Förra året gick Barn- och utbildningsnämnden med ett underskott på ca 43 miljoner, detta bland annat på grund utav lönebidragsanställningar. Arbetsförmedlingen hade direkt kontakt med våra rektorer istället för våra tjänstepersoner och anställningar tecknades som inte täcktes utav budgeten.

Inga utbildade lärare eller förskolelärare kommer få gå. Vi har fortsatt stort behov av legitimerad personal i Borlänges förskolor och skolor. Utan det är personalen runt omkring, då bland annat de som anställdes på lönebidrag föregående år utan full ekonomisk täckning. Även om inga lärare eller förskolelärare får gå så är läget fortsatt tufft. Att personalen runt omkring lärarna får gå kan ge mer börda på de lärare som vi har. Men att vi måste minska personalstyrkan har med tidigare underskott att göra.

Jag vill dock nämna att av de nästan 400 personer som vi talar om utgör ca 80 årsarbetare i vår organisation. Sammanlagt arbetar 1775 personer inom förskolan och skolan i Borlänge kommun. Flera utav dem har med andra ord jobbat i visstidsanställningar i någon form. Några har jobbat så kort som en vecka under året i vår organisation. De har säkerligen gjort ett bra jobb under sin tid i Borlänge kommun. Men jag vill ändå påpeka detta för att nyansera debatten.

Corona har inte spelat till kommunsveriges fördel och då hade Borlänge ett tufft ekonomiskt utgångsläge redan innan. Det kommer därmed komma ett sparpaket för hela kommunen under hösten. Detta är dock en konsekvens av tidigare ekonomiska läge och beslut som togs redan under våren.

Jag förstår att detta känns tungt för många. Det största sparkravet i sparpaketet ligger på kommunstyrelsen. Vi kommer fortsätta städa trappan uppifrån. Detaljer om detta kommer att komma under hösten.

Förhoppningsvis får vi hjälp från nationellt håll med att ordentligt starta igång ekonomin efter Corona igen. Det kommer hela kommunsverige att behöva, och jag kommer driva på regeringen i den frågan!

Borlänge Live – musikfest tre helger i rad

Flera evenemang kan upplevas på plats eller hemifrån tre helger i rad med start fredagen den 28 augusti.

Spelningarna kan upplevas av 50 personer på plats eller via livesändning på webbsidan borlangelive.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Alla evenemangen är anpassade till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och genomförs på ett säkert sätt. Eric Gadd, Good Harvest och Moonica Mac är några av artisterna som uppträder under tre helger i augusti och september.

– Musikbranschen har drabbats hårt av inställda konserter och evenemang. Det är här är ett sätt att värna om Borlänge som musikstad och dess utövare och nå ut till publiken på nya sätt genom livesända konserter på webben, säger Maslah Omar (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Coronapandemin har andra effekter på människors hälsa än de som drabbas av själva viruset. När fler håller sig hemma och inte kan umgås är risken stor för en ökning av psykisk ohälsa. Borlänge Live blir en ny mötesplats i en annars väldigt krävande vardag.

– Kulturupplevelser av det här slaget kan vara ett sätt att ändå känna gemenskap med andra människor under rådande situation. Borlänge Live breddar dagens kulturutbud och ger Borlängeborna en chans att uppleva artister av hög klass, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Borlänge kommun arrangerar Borlänge Live tillsammans med Fryshuset och Dalapop.

– Artistprogrammet som presenteras är imponerade och initiativet till konserterna likaså. Att i dessa tider kunna erbjuda konserter för en liten skara människor live och till en stor skara människor via stream är viktigt för orka hålla ut till allt återgår till det normala igen, säger Daniel Olsson, verksamhetsledare för Dalapop.

Omsorgslyft i Borlänge

Anställda inom äldreomsorgen erbjuds plugga till undersköterska på arbetstid!

Två glada nyheter presenteras idag. En förmånlig utbildning och nyanställningar inom äldreomsorgen. Utbildningen riktar sig till tillsvidareanställda och vårdbiträden med LAS-företräde som kan ansöka om att utbilda dig till undersköterska på betald arbetstid.

Det är genom regeringens satsning ”Äldreomsorgslyftet” som Borlänge kommun kan erbjuda en förmånlig utbildningsmöjlighet. Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Under år 2020-2021 kommer staten att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

  • Vi är stolta över att vi genom samtal med parterna SKR och Kommunal samt regeringen har fått till ett förtydligande om hur omsorgslyftet kan användas. Genom en lokal överenskommelse med Kommunal kan vi nu erbjuda 33 av våra anställda den här förmånliga utbildningen. Utöver detta så anställer vi minst 10 undersköterskor, självklart på heltid. Detta är facklig politisk samverkan när den är som bäst, säger Mari Jonsson (S), arbetsgivarutskottets ordförande.

Borlänge kommun har tilldelats 2,3 miljoner kronor av det statliga bidraget för 2020 och bidraget kommer att finansiera kostnader så att 33 medarbetare i kommunen kan påbörja utbildning till undersköterska hösten 2020.

Borlänge kommun kommer också att anställa minst tio nya undersköterskor för att jobba inom äldreomsorgen. Anställningarna är heltidsanställningar och kommer att göras i två etapper fram till 1 januari 2021.

  • I spåren av Covid-19 vet vi att kompetens är viktigt och det här kommer att innebära en kompetenshöjning för oss, säger Mari Jonsson (S), arbetsgivarutskottets ordförande.

Undersköterskeutbildningen levereras av utbildningsanordnare Astar genom vuxenutbildningen i Borlänge kommun. Planerad kursstart är den 14 september. Sista ansökningsdag är därför redan den 30 augusti.

  • Kommunal är glada över att dialogen med regeringen och SKR gav utdelning. Vi har haft en bra dialog med kommunen och varit överens om att ett förtydligande behövdes. Vi lever fortfarande i en pandemi och ser därför positivt att fler av våra medlemmar får utökad kompetens. Vi ser fram emot fortsatta dialoger med kommunen, säger Elisabeth Halvar, Kommunal.