Tisdag 21 maj och hög tid att förtidsrösta

Vi har förbättrat miljöarbetet i Borlänge

Bit för bit har den styrande majoriteten i Borlänge förbättrat kommunens miljöarbete. Och det fortsätter vi med!

Tidskriften Aktuell Hållbarhet genomför varje år en kommunranking över svenska kommuners miljöarbete. I rankingen mäts hur kommunerna arbetar med allt från transporter till energifrågor och naturvård. Borlänge kommun hamnar på plats 39 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring med 113 placeringar jämfört med förra året.

För att kunna nå detta resultat behövs ett målmedvetet arbete, som vi fortsätter med framöver för att få en ännu bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Vi är glada att vi har klättrat, men är inte nöjda utan måste fortsätta framåt.

Borlänge kommun tar klimatfrågan på största allvar. Vi måste minska vår egen klimatpåverkan och vi måste göra det enklare för de som bor och arbetar i Borlänge att göra hållbara val i sin vardag. Vi har därför tagit fram en koldioxidbudget – något som vi är en av få kommuner att arbeta med. Den visar att vi i Borlänge måste minska koldioxidutsläppen med 16,4 procent varje år mellan 2020 och 2040.

Vi planerar för ett mer miljövänligt Borlänge då vi bygger nytt. Vi ska bygga mer i trä och satsa på förnybar energi som solel. Klimatsmart samhällsplanering är viktigt, huvudinriktningen i vår översiktsplanering är att förtäta i tätorten och vi ska arbeta med ekosystemtjänster. Vi måste minska biltrafiken om vi ska klara miljömålen – fler måste gå, cykla och åka kollektivt. Då måste vi se till att det går att göra det.

Vi underlättar för våra anställda att ta sig klimatsmart till jobbet. Vi erbjuder bland annat rabattkort med kollektivtrafiken och förmånscyklar.

Vi satsar på biogas och laddstolpar för elbilar. Vi skapar en fossiloberoende fordonsflotta, år 2022 ska alla kommunens fordon vara el- eller biogasdrivna.

Borlänge Energi följer upp sina utsläpp i ett klimatbokslut, som visar att de med sin verksamhet bidrar till minskade utsläpp med runt 160 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Men fortfarande finns mycket att göra med att minimera fossil plast i avfallsförbränningen och att göra fjärrvärmen ännu mer klimatsmart.

Borlänge kommun arbetar aktivt med naturvård för att bibehålla och öka den biologiska mångfalden. I Borlänge är naturen alltid nära, Borlängeborna har närmast till skyddad natur i Dalarna.

Vi måste också se till så att den mat vi äter ger så liten klimatpåverkan som möjligt och inte förstör miljön. Därför serveras det alltid minst en vegetarisk rätt varje dag i kommunens skolor, och 62 % av den mat som serveras i kommunens verksamhet är ekologisk. Vi jobbar också med att minska matsvinnet.

Vi i den politiska majoriteten jobbar inte bara med detta för att vi vill – utan för att vi måste. Vi måste lyssna på forskningen och se till att Borlänge kommun blir en hållbar stad. Vi vet inte var vi hamnar i denna rankning nästa år – men den politiska majoritetens mål är solklart: Vi vill ha ett miljömässigt hållbart Borlänge, så att vi lämnar över en bra miljö till framtida generationer. Det är något som vi kommer att fortsätta att jobba hårt för!

Jan Bohman (S) Kommunalråd Borlänge

Elina Brodén (MP) kommunalråd Borlänge

Publicerad i DD 170519: https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt/debatt-vi-har-forbattrat-miljoarbetet-i-borlange

Fotograf: Per Eriksson

M använder felaktiga siffror – ett växande Borlänge behöver fler i skola och omsorg

Peter Henriksson från Moderaterna skriver i sin debattartikel 1 maj att antalet anställda i Borlänge kommun ökat med 1150 personer på 3 år. Vi undrar om Moderaterna kanske borde ha en studiecirkel i matematik? År 2015 var antalet tillsvidareanställda i Borlänge kommun 4.143 och 2018 var de 4.480 en ökning med 337 anställda. När vi omvandlar all utförd arbetstid i kommunen oavsett anställningsform till årsarbetstider så når vi i stort sett samma siffra. Den totala årsarbetstiden har mellan 2015-2018 ökat med totalt 350 årsarbetare, inte 1150. Detta bör ställas i relation till bland annat en ökad befolkning, 2018 52.224 personer jämfört med 2015 50.988 personer.

En växande kommun behöver ofta utöka sin personal – speciellt då Borlänge har en ökande andel äldre och yngre.

Moderaterna raljerar i ett senare skede om att dessa anställda och dessa investerade medel inte givit något tillbaka till våra Borlängebor och att de inte fick något svar på sin fråga under kommunfullmäktige i april. Detta är såklart också felaktigt.

Men om Moderaterna inte var nöjda med det svar som gavs då så ska vi här återupprepa vår argumentation.

Borlänge kommun har till exempel gått från över 800 dagar med betalningsansvar 2016 för utskrivningsklara patienter på Falu lasarett till 19 för 2018. Det innebär ju att vi måste ha en större beredskap inom hemtjänst, hemsjukvård och korttidsvård. Det är också positivt för Borlängebor att få komma hem till Borlänge från lasarettet och även för de som behöver komma in på lasarettet att det finns platser.

Vi har också öppnat helt nya verksamheter som gruppbostaden Predikantgatan och servicebostaden på Meteorgatan – vilket ju innebär att personer som tillhör LSS gruppen kan flytta hemifrån till ett eget boende. Vi startade under förra mandatperioden 10 nya dagliga verksamheter – som ju innebär att personer som till hör LSS gruppen får en sysselsättning och möjlighet att delta i sociala aktiviteter och motverka isolering och ensamhet.

Under förra året startade en ny dagverksamhet för personer med demens och att under det här året kommer vi att starta ytterligare ett demensteam. Verksamheter som är till stor nytta för Borlängeborna – både för brukarna och deras anhöriga, som därmed får ett utökat stöd och avlastning.

Vi är under uppstart av två gruppbostäder samt en servicebostad. I samband med det kommer även ny verksamhet inom socialpsykiatrin att starta i Bysjön där de flyttar in i lokaler som funktionshinderomsorgen lämnar.

Det vi kan hålla med Moderaterna om är att det såklart finns bristyrken i kommunen – där Moderaterna borde veta att kommunen under en längre tid jobbat med att lösa dessa brister. Men dessa bristyrken är inte unika för Borlänge utan berör hela Sverige. Kommunen utvärderar och utvecklar dessutom organisationen kontinuerligt för att se vilka behov vi har. Vad som dock inte löser bristen på kompetent personal är att använda felaktiga siffror, inte komma med egna förslag och kritisera att en växande kommun behöver fler undersköterskor, lärare och socionomer. Det om något är kontraproduktivt!

Jan Bohman (S) Kommunalråd

Anita Nordström (S) Omsorgsnämndens ordförande

Publicerad i DT 051419: https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-m-anvander-felaktiga-siffror-ett-vaxande-borlange-behover-fler-i-skola-och-omsorg

Gemensam debattartikel om vikten av att rösta S i Europaparlamentsvalet

Om drygt två veckor går Europa till val. Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet undrar säkert en del av er. Hur påverkar det som bestäms i Bryssel mitt liv i Borlänge, Hedemora eller Malung? Ganska mycket faktiskt. Europa står just nu inför ett vägval. I dag har marknadsliberala och högerpopulistiska krafter ett stort inflytande i Europa. Det här valet handlar om att ta tillbaka kontrollen från de marknadskrafter som dessa partier låter härja fritt och istället skapa ett   demokratiskt Europa där trygghet för vanligt folk står i centrum. Låt oss ge några exempel.

Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. För oss är det en självklarhet att en byggnadsarbetare från Warszawa ska ha samma rättigheter som en byggnadsarbetare från Borlänge när man jobbar på samma arbetsplats. Så är tyvärr inte fallet i dag. Allt för många oseriösa företag som utnyttjar sina anställda med slavliknande löner och odräglig arbetsmiljö har fått fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. Detta måste få ett stopp. Vi kan inte acceptera en situation med byggnadsarbetare som tvingas sova  på sina arbetsplatser eller utländska lastbilschaufförer som måste arbeta för 30 kronor i timmen och sova i sina lastbilar längs våra vägar månader i sträck. Det är inte bara dåligt för de medborgare från andra EU-länder som tvingas arbeta under dessa villkor. Det påverkar också svenska löntagare. Om vi ska se till att Sverige inte blir en låglönemarknad och den svenska modellen urholkas, måste vi stå upp för att svenska kollektivavtal ska gälla för alla på den svenska arbetsmarknaden. För detta ändamål vill vi att all inremarknadslagstiftning och EU:s fördrag ska innehålla en skyddsklausul för våra kollektivavtal.

Demokratiska och fackliga rättigheter måste värnas. Vi kan inte acceptera att högerextremismen breder ut sig med arbetarfientlig politik och försämrade fackliga rättigheter som resultat. Tyvärr är det fallet i många EU-länder. Och risken är att om de antidemokratiska och antifackliga krafterna växer sig större i EU så kommer även vi i Sverige att drabbas. Exempelvis har Victor Orbáns politik i Ungern lett till att arbetstagare kan tvingas jobba motsvarande en hel dag extra i veckan och dessutom få vänta på lönen i tre år. Fackliga rättigheter har också tagits bort, såsom rätten att strejka för rimliga villkor. Det är en oacceptabel utveckling. Samtidigt ser vi hur demokratin begränsas genom ingrepp i pressfriheten i till exempel Ungern och Polen. Vi vill att EU ska använda alla medel som står till buds för att stoppa utvecklingen, bl.a. genom att ta bort rösträtten för och strypa EU-finansiering till de länder som bryter mot EU:s grundläggande värden.

Ingen ska dö på jobbet – ingen ska bli sjuk av jobbet. EU måste anta en ny och mer ambitiös arbetsmiljöstrategi. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska ges särskild prioritet. Vi vill att det införs en nollvision mot dödsolyckor på EU-nivå. Men vi måste också jobba för att förebygga arbetsrelaterade dödsfall på lång sikt. För oss är det viktigt att EU fortsätter att arbeta för att förbättra lagstiftningen som skyddar arbetstagare från att drabbas av cancer på arbetsplatsen. Något som Sverigedemokraterna röstat emot. Men det handlar också om att se till så att folk inte slits ut på jobbet och dör en långsam död på grund av en ohållbar arbetsmiljö.

Er röst är viktig. Vi måste ta tillbaka kontrollen från högerpopulister och marknadsliberaler. För alla som vill se mer trygghet för vanligt folk, rösta på Socialdemokraterna den 26 maj.

 

Johan Danielsson (S) Nummer två på Socialdemokraternas lista till Europaparlamentsvalet

Jan Bohman (S) Kommunalråd Borlänge

 

Publicerad i DT 130519: https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-valet-handlar-om-att-skapa-ett-europa-dar-trygghet-for-vanligt-folk-star-i-centrum

1 maj

Stort tack till alla er som deltog i Socialdemokraterna i Borlänges 1a maj firande. Tillsammans tågade vi ca 250 deltagande från Sveatorget till Galaxen, där bland annat Borlänge sonen och #2 på Socialdemokraternas EU-lista Johan Danielsson talade. Personligen hade jag äran att framföra en appell på torget som jag sedvanligt lägger ut här på bloggen. Med det sagt så är det, de talade ordet som gäller:

Mötesdeltagare

Jag blir arg

Ja rent ut sagt förbannad när jag hör folk tala om rostbälte och skräpytor

Att de gamla bruksorterna, industriorterna är en döende tärande del av Sverige

Det verkar som om det finns folk som på fullt allvar tror

att all framtida nyttighet skapas i Stockholm

– – – – – – – –

Borlänge är med sina fel och brister en fantastisk stad att leva och verka i

Vi är inte bara trevliga

Vi är en del av det industrialiserade Sverige

Den industri som genom export inkomsterna skapar förutsättningar för vår välfärd

Det är världsledande företag som SSAB som nu genom sitt projekt Hybrit tar fram processer för att skapa stål utan kol – det kommer att revolutionera världen

Det kommer att minska 10 procent av vår nations utsläpp av CO2

Vi har stora Enso som enligt Sverige chefen, Borlänge bördige Per Lyrvall, snart kan producera allt som vi gör i plast av träråvaran

– – – – – – – –

Det är dags att vi blir lite stoltare över vår industri

Det är dags att sätter industrins frågor på dagordningen

Vår ny valde distriktsordförande utmanade i sitt installationstal i lördags Region Dalarna i att skapa ett industri råd för nya jobb och tillväxt

Så Ulf Berg – Tar inte Regionen spets så får vi industrikommuner göra det själva

– – – – – – – – – – – – – – – –

Vi har nu en ny ledning, en ny majoritet i Kommunen

Då vi ska samverka och kompromissa blir inte allt klockrent för ett socialdemokratiskt hjärta

men alternativet är värre

att släppa fram högern med stöd av SD

Det är inte bra vare sig det gäller Borlänge eller Sverige

– – – – – – – – – – – – – – – –

För oss socialdemokrater finns många samhällsutmaningar att ta tag i

Den viktigaste är som jag redan berört är jobben

Arbetslösheten är för hög samtidigt som både kommunen och många företag har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens

– – – – – – – –

Allt för många lever på bidrag och hamnar i det man kallar ett utanförskap

Ett utanförskap som får  negativa konsekvenser för den arbetslöse,

för ekonomi,  för hälsan ja hela vardagen påverkas negativt.

I projektet dubbelt upp, där Borlänge kommun utmanat näringslivet i att anställa långtidsarbetslösa fick 370 Borlängebor ett nytt arbete att gå till – det är vi stolta och glada över

Men det räcker inte!

– – – – – – – –

Vi måste därför fatta djärva beslut och vara en motor i näringslivsutvecklingen så att fler vill och kan arbeta och etablera sig i Borlänge

Fler företag måste startas i Borlänge

Fler måste välja att etablera sig här, och de redan etablerade företagen måste få chansen att utvecklas och växa

Här partivänner måste vi hjälpas åt med att finna goda idéer för att nå målet arbete åt alla

Det handlar också om arbetsmarknads politik och utbildning

– – – – – – – –

Vi ska tillsammans med arbetsmarknadens parter arbeta fram snabbspår så att nyanlända med kompetens inom bristyrken snabbt kan få kompletterande utbildning, praktik eller arbete

Vi ska i samarbete med företag och offentliga verksamheter utveckla fler flexibla utbildningar som leder till jobb

Vi ska utveckla SFI Svenska för invandrare så att det kan kombineras med jobb och praktik

Vi ska snabbare validera  kunskaper, kunna erbjuda mer vuxenutbildning och lärlingsanställningar

Jag kan försäkra er att socialdemokraterna i Borlänge kommer att göra allt som står i vår makt för att fler Borlängebor ska ha ett arbete att gå till

Bidragsberoendet måste bort – alla ska känna att man är med och bidrar

– – – – – – – – – – – – – – – –

Mötesdeltagare

Det är inte okej att Borlängebor är rädda för att vara ute när det blir mörkt.

Kampen mot brottsligheten – den ska vara kompromisslös. Tryggheten måste öka.

Samtidigt som vi är tuffa mot brottsligheten måste vi också vara tuffa mot brottslighetens orsaker

Vi måste ha fler i arbete

Aktivt jobba tillsammans med föreningslivet

Öka vuxennärvaron på kvällar och nätter

Ha bättre sociala villkor

Fler som säger nej och sätter gränser

Öka delaktigheten i samhället – se till att alla känner att de behövs och att deras åsikter efterfrågas

Men vi behöver också fler poliser

Vi vill ha övervakningskameror på bussar, samlingslokaler och utvalda områden.

Vi vill ha vakter på plats i oroliga delar av staden i avvaktan på att fler poliser kommer på plats.

Mötesdeltagare jag upprepar mig själv – vi ska vara tuffa mot brottsligheten och tuffa mot brottslighetens orsaker

– – – – – – – – – – – – – – – –

Tidskriften Aktuell Hållbarhet genomför varje år kommunrankningen över svenska kommuners miljöarbete. I rankningen mäts hur kommunerna arbetar med allt från transporter till klimatfrågor och naturvård

I denna rakning har Borlänge kommun i år ökat 113 placeringar från 152 till 39 bästa miljökommun i Sverige. Men vi kan göra mer! Vi måste göra mer! För våra barn och barnbarns skull!

Vi ska skapa ett miljömässigt hållbart Borlänge så att vi
lämnar över en bra miljö till framtidens generationer

Vi vill förbättra infrastrukturen för att underlätta företagens transporter

Vi måste därför driva på för mer investeringar på Dalabanan och Bergslagsbanan

Det ska vara enkelt och smidigt att åka kollektivt samt cykla i hela kommunen – cykelleder och kollektivtrafiken måste byggas ut

Fjärrvärmen ska utvecklas, sol och vind energi tas tillvara på ett bättre sätt

Vi måste helt enkelt fortsätta omställningen av vår stad – det måste gå fortare

– – – – – – – –

Mötesdeltagare

Håll med mig om att Barnen är vår framtid

Och Barnens framtid börjar i skolan

En skola i toppklass, med fokus på kunskap och arbetsro

Är en av de viktigaste politiska utmaningarna för oss

Alla barn måste kunna nå sina kunskapsmål först då kan de fullt ut välja och skapa sin egen framtid

– – – – – – – –

Bra och legitimerade lärare behövs i våra klassrum för att våra barn ska kunna nå sina mål.

Vi vill fortsätta höja lärarlönerna i Borlänge för att underlätta rekryteringen och bidra till att läraryrket blir ett attraktivt yrke

Respekten för lärare måste öka, både i och utanför klassrummet. Lärare har utvecklats till ett bristyrke och statusen för yrket måste höjas för att kommunen ska klara av framtidens utmaningar. Lärarna måste få en arbetsmiljö där de både klarar av att axla rollen som ledare samtidigt som de kan arbeta i arbetslag i ett klassrum

Läxhjälpen bör utvidgas i kommunen så att alla elever får den hjälp som de behöver för att klara sina studier. Vi måste också fortsatt digitalisera skolan. Elever och lärare måste ha de verktyg som de behöver i sin undervisning

I Borlänge har vi en av Sveriges största och mest utvecklade sommarskolor. Detta är något som vi måste ta vara på. Fler barn får möjlighet att nå sina studiemål via sommarskolan

Vi kommer att gå på offensiven mot segregationen i skolan. Skolan ska spegla hur Borlänge ser ut idag. En skola där barn från olika kulturer får möta varandra är en bra skola för alla

– – – – – – – –

Ingen ska behöva tvivla på att få vård och omsorg när man behöver – och ingen ska behöva känna oro för att bli gammal. Alla ska veta att de möts med respekt och omtanke då de söker vård och omsorg

Äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning måste utgå från varje individs behov. Kommunen måste fortsätta att förbereda för ett ökande antal äldre. Det innebär att vi måste bygga fler äldreboenden och dessutom tillgodose att många äldre i vår kommun har en önskan om att bo på ett trygghetsboende

Vi ska därför ha en god vård och omsorg så att Borlängeborna
har möjlighet att leva ett gott liv med god hälsa

Ett nytt demenscentra ska tillskapas med sköterskekompetens inom området, med dagverksamhet och lokaler för demensteamet

Vi har under förra mandatperioden infört heltid som norm. Heltid är en rättighet och deltid en möjlighet, vi har avskaffat de ofrivilliga delade turerna. Nu ska vi gå vidare med att förbättra arbetsmiljön för våra anställda i kommunen

Vi behöver fler händer i omsorgen

Fler undersköterskor

Fler stödassistenter och stödpedagoger inom funktionshinderomsorgen

Och vi behöver Öka takten på införandet av tekniska lösningar i vård och omsorg

– – – – – – – –

Befolkningen fortsätter att växa och nu är vi över 52 000 stolta Borlängebor

Den höga befolkningstillväxten medför också ett större behov av bostäder, äldreboenden, omsorgsboenden och skolor

De kommande fyra åren har vi planer för att möjliggöra byggandet av 1721 nya bostäder. Det kommer att byggas både hyresrätter, bostadsrätter och villor för att skapa flyttkedjor

Förra veckan tog vi första spadtaget av ett helt nytt bostadsområde i Jakosdalen

Över 1000 bostäder ska byggas där

Nu börjar Tunabyggen med att bygga 94 hyresrätter i två punkthus som med regeringens investeringsstöd kommer betyda lägenheter med en rimlig hyra

Att bygga bostäder är att bygga hem för människor men det är också att bygga stad och att bygga samhälle

Vi kan utveckla staden så att segregationen bryts

Vi ska bygga bostäder  så att våra ungdomar kan flytta hemifrån

Vi ska bygga bostäder så att man kan bilda familj och sätta barn till världen

Vi ska bygga bostäder så att trångboddheten för våra nyanlända minskar

Vi ska bygga bostäder så att alla de som pendlar till Borlänge för att jobba kan få en möjlighet att hitta en bostad här i vår trevliga stad

Många är projekten som kan komma att förändra Borlänge

Jag känner mig ibland som en jonglör med alla bollar som är i luften

Högskolan överväger att flytta sin verksamhet till Borlänge centrum

Tänk er 2000 lärare och studenter som varje dag verkar i centrum

– – – – – – – –

Lägg till bostadsbyggande planerna på Wallin torget, Maxim torget, Brända tomten där Pub mysen låg, Frälsningsarméns gamla tomt, parkeringen bakom hotell Gustav Wasa. Det kan ge oss 1000 nya bostäder i centrum

Detaljplaner finns för kontor vid resecentrum för runt 400 kontors arbetsplatser, kulturhuset utreds nu för fullt

Ett uppdrag formuleras till förvaltningen att utreda möjligheten att övertäcka spårdiket

Allt detta sker i de som Arkitektupproret pekar ut som Sveriges fulaste stad

Vi har trevligt då vi drar upp visionerna för framtiden det kan jag försäkra er om

– – – – – – – –

Mötesdeltagare

Socialdemokraterna i Borlänge gick till val på ett utmärkt och genomarbetat program

I vårt Borlänge står en utvecklad välfärd i centrum. Det är viktigare än sänkta skatter

Vi säger ja till öppenhet och transparens

Målet är ett jämlikt samhälle

Alla människors lika värde är utgångspunkten för oss

Vi vet att vikten av att ha ett jobb vad det betyder för självkänsla och egen makt

– – – – – – – –

Motkrafterna mot ett socialdemokratiskt välfärdsbygge hittar nu nya vägar

Retorik från 30 talet hörs åter på våra gator till och med på 1 maj

Efter vår demonstration åker jag till Ludvika för att visa att 1 maj är vår dag

För att visa att jag tror på våra idéer vår ideologi

För att stå upp mot de mörka krafterna

Haka på till Ludvika du med

Men kanske minst lika viktigt

Säg ifrån i kompis gänget

Säg ifrån vid fikabordet

Säg ifrån då de odemokratiska och främlingsfientliga krafterna visar sitt fula tryne

 

Tack för att ni lyssnade!