Rika kommuner måste hjälpa till – debatt i Aftonbladet

Alla kommuner måste dela på flyktingmottagandet.
Även de välbeställda.
Det skriver jag och 15 andra kommunalråd på Aftonbladet Debatt.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21399474.ab

Ta del av mitt nyhetsbrev


För att ge en inblick i politikens vardag i Borlänge kommun utvecklar jag nu kommunikationen med Borlängeborna. Mitt nyhetsbrev kommer nu att komma kontinuerligt, en gång i månaden. Genom det får du möjlighet att följa mitt arbete som kommunstyrelsens ordförande. Syftet är att dela det positiva som händer i Borlänge, men också att beskriva vilka utmaningar vi står inför.I septembers nyhetsbrev kan du bland annat ta del av Borlänge kommuns lyckade satsning på nystartsjobb.

 

Rejäl satsning på skolan i budgetförslaget 

Det blir en rejäl satsning på skolan nästa år. I budgetförslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om idag är skolan tydligt prioriterad. Omsorgen får också en ekonomisk förstärkning som innebär bland annat att delade turer tas bort och att heltidstjänster erbjuds alla. För att få fler Borlängebor i arbete görs en satsning på fler feriejobb och nystartsjobb.
 
Totalt innehåller budgetförslaget en förstärkning med 196 miljoner kronor jämfört med i år, en ökning med hela 7 %. Skolan får 118 miljoner kronor mer än i år – en ökning med över 10 %. Omsorgen får 47 miljoner mer.
 
– Med den här budgeten tar vi nu ett rejält grepp för att skapa balans i kommunens ekonomi. Vi höjer kvalitén i skolan, våra löften om heltidstjänster till alla infrias och de omdiskuterade delade turerna tas bort, säger Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande.
 
– Budgeten är också en fortsatt satsning på jobben. Med fler nystartsjobb får fler Borlängebor möjlighet till egen försörjning och med ökat antal feriejobb kan fler ungdomar få in en fot i arbetslivet.
Budgetramarna beslutas av kommunfullmäktige i juni. I december tas sedan det slutgiltiga beslutet om budgeten för 2016 och planen för 2017-2019. 
 
– Vi gör en fortsatt genomlysning av våra verksamheter genom de utredningar som nu görs både av externa revisorer och den granskning av ekonomin som görs av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Utredningarna får ge svar på var och hur vi kan effektivisera. Vi kommer med åtgärder under hösten.
 
Borlängebon i fokus

Det pågående utvecklings- och förändringsarbetet fortsätter både inom skolan och i omsorgen. Fokus är Borlängeborna och syftet är ännu bättre service och ökad kvalité. 

 
– I det här budgetförslaget räknar vi med att, genom koncernsamverkan, föra över 25 miljoner kronor från våra kommunala bolag direkt till skolan för att höja kvalitén.

– Vi räknar också med att regeringens vår- och höstbudget ska ge förstärkning i kommunens kassa. Detta tillsammans med effektiviseringar av verksamheten ska finansiera satsningarna. Vi är inte heller främmande för att diskutera en skattehöjning om det skulle visa sig bli nödvändigt.
 
Investeringar

Förslaget till investeringsbudget ligger på runt 250 miljoner kronor per år de kommande åren. 2016 ska 150 miljoner satsas på upprustning av lokaler.

50 715 Borlängebor

Borlänge växer – fler flyttar in och fler borlängebor föds.
Nu bor det 50 715 personer i kommunen. Under år 2014 ökade befolkningen i Borlänge med 692 personer. Ökningen är den största i kommunen sedan 1959. Under 2014 var Borlänge den kommun i Dalarna som hade den största befolkningstillväxten.

– Borlänge hade ett födelsenetto på +163 personer

· Inom Dalarnas län är det 1 137 som flyttat in till Borlänge och 914 som flyttat ut till andra kommuner i länet, vilket ger ett flyttnetto på +223 personer

· Från andra delar av Sverige flyttade 1 217 in till Borlänge och 1 223 flyttade ut till kommuner utanför länet, vilket ger ett flyttnetto på -6 personer

· Ifrån andra länder flyttade 502 in till Borlänge och 189 flyttade utomlands, vilket ger ett flyttnetto på +313 personer

Tydliga besked om heltid och delade turer

i den nya rödgröna majoritetens plattform ger vi tydliga besked om vår ambitioner kring bemanningen.

Det pågår ett stort utvecklingsarbete inom omsorgen i Borlänge kommun. Borlängebons behov är i centrum, de som får vård och omsorg ska ännu mer än idag få det utifrån sina behov.

Vi vill också självklart vara en attraktiv arbetsgivare. Vår absoluta ambition och ett löfte från oss i den politiska ledningen är att vi ska få ordning på bemanningssituationen. Ofrivilliga delade turer ska bort och alla som vill ska få arbeta heltid.

Sjukfrånvaron ökar i sociala sektorn om man jämför med förra året. Detta är dock inte unikt för Borlänge kommun. Sjukfrånvaron ökar generellt i landet.

Inom sociala sektorn följer man siffrorna och jobbar målmedvetet för att öka hälsan,. Arbetet bedrivs på många plan. Ett förändringsarbete med namnet Arbetsglädje har startat i hela sociala sektorn för att öka trivsel, delaktighet, hälsa och arbetsglädje.

Sedan 2008 har Borlänge kommun ett kollektivavtal med Kommunal och Vision, dåvarande SKTF, med inriktningen att alla nya tjänster som utannonseras ska vara på heltid. Kommunfullmäktiges beslut om strategiska planen i juni i år var också tydligt på punkten om heltider och delade turer.

Nu intensifieras arbetet. Den nya politiska majoriteten tar nu fram direktiv till ett projekt som ska hålla ihop och driva utvecklingen av vikariehantering, heltider och scheman. Efter årsskiftet behandlas frågan i arbetsgivar-utskottet.

Senast den 1 juli nästa år ska alla deltidsanställda ha erbjudits heltidsarbete. En ny schemaläggningsprocess ska införas för att undvika orimliga arbetstider. Personalen ska vara delaktig i schemaläggning, vilket de är redan idag på en del arbetsplatser men inte på alla.

I hemtjänsten är målet mindre grupper med färre brukare att hjälpa. Borlängebon ska inte behöva möta så många ansikten.

De jämförelser som görs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och som nyligen presenterats visar att kvalitén på omsorgen i Borlänge följer riksgenomsnittet. En punkt sticker ut och det är bemötandet, där Borlänge ligger högre. Det är ett bevis på att Borlängeborna är nöjda med vår omsorg och att vi har engagerade medarbetare. Men vi nöjer oss inte med detta – vi vill bli ännu bättre.

I den politiska ledningen är vi otålig och vill se snabba resultat men vi är medveten om att förändringsarbete tar tid:. Förändrade arbetssätt och nya sätt att bemanna är inget som kan införas från en dag till en annan – det är inte så enkelt. Vi har att förhålla oss till Borlängebons behov, ekonomin och våra medarbetares arbetsmiljö. Men vi är i processen nu, arbetet är inlett och ska ske i samverkan. Vi tar detta på fullaste allvar.