Var med och tyck till om Folkets Park

Från 15 april till 9 maj kan alla som vill ge sina synpunkter på det program och skissförslag som gjorts efter samrådet i höstas.

Utställningen som visar förslaget på nya Folkets Park sitter uppe mellan den 15 och 23 april i Galaxen Folkets Hus.

På onsdag den 16 april, kl 16.00-19.00, är det Öppet Hus. Klockan 16.00 och kl 18.00 finns det möjlighet att gå en parkvandring och på plats få förslaget beskrivet.

Förstudien finns också presenterad på www.borlange-energi.se och där finns även möjlighet att ladda ner ett frågeformulär för de som inte kan komma till utställningen.

Vi hoppas att många Borlängebor tar chansen att komma och ge sina synpunkter på det förslag som visas Folkets Park behöver få nytt liv och bli en attraktiv och vacker mötesplats

Vi är en gravt järnvägsberoende region!

Den Nationell transportplanen är nu presenterad och trots att trafikverket i flera utredningar konstaterat att det finns behov av omfattande investeringar i Bergslagsbanan är insatserna obefintliga.

Min bedömning är att de åtgärder som regeringen presenterar inte tillgodoser dagens eller framtidens behov av vare sig arbetspendling eller näringslivets behov av transporter utefter Bergslagsbanan.

Regeringen satsar på att förbättra bärigheten mellan Ludvika och Frövi vilket är positivt. Med tanke på den ökade persontrafiken på sträckan och att gruvorna i Blötberget och Håksberg har aviserat att man startar gruvbrytning 2016 kommer behoven av fler mötesstationer på sträckan att öka. Det finns annars risk att förutsättningarna för både industrin och arbetspendlare försämras.

Trafikverket har i flera utredningar konstaterat att den enda långsiktigt hållbara lösningen på de omfattande kapacitetsproblemen mellan Falun och Borlänge är utbyggnaden av ett dubbelspår. Detta har gått regeringen förbi, satsningen lyser med sin frånvaro.

Visst har vi förståelse för att staten har en begränsad budget men i dagens läge måste vi fördela de begränsade resurserna på ett mer tillväxtsskapande sätt. Regeringens infrastruktursatsningar har en tydlig storstadsprägel och visar inte förståelse för industrins krav och behov av hållbara transporter på järnväg. Tappar industrin exportandelar blir vårt land fattigare. 40 % av den svenska exporten produceras eller förädlas utmed Bergslagsbanan och vidare mot Göteborg. Det borde vara en självklarhet att svensk industri kan erbjudas en modern och tillförlitlig infrastruktur. För de järnvägsberoende företagen är kraftfulla satsningar på Bergslagsbanan en förutsättning för att inte tappa i konkurrenskraft.

10 000 har nu rest med Handelsbussen

Fredagen den 4e uppmärksammar vi Tommy Björling som är den
10 000:e resenären på Handelsbussen. Den buss som Borlänge kommun, IKEA, Norra Backa handelsplats, Borlänge Centrumförening och Kupolen skapat för att områdena runt Kupolen, IKEA, Norra Backa handelsplats och centrum ska stärkas genom att kunderna kan åka gratis buss mellan områdena.Bussen gör det praktiskt, miljövänligt och enkelt att binda ihop centrum med de andra områdena,

– Vi vill visa att det inte är långt mellan områdena och att varje område är unikt på sitt sätt.

– Vi jobbar tillsammans för att stärka handeln i Borlänge. Områdena kompletterar varandra och det vill vi låta fler enkelt få uppleva.

Det kostar inget att åka med bussen som går med cirka 15 minuters intervaller mellan de olika områdena. Bussen rullar varje vardag mellan kl 14.00 och 18.00 och lördagar mellan kl 10.00 och 16.00, dock inte på röda dagar.

Bussen är en elektrisk hybridbuss som bidrar till en hållbar urveckling. Du ska inte behöva ta bilen för att ta dig mellan områdena.

Bussen rullar på prov i sex månader och ska sedan utvärderas. Kostnaden för dessa månader beräknas till cirka 500 000 kronor och det fördelas mellan de olika samarbetspartnerna.

För att återstarta gruvor i Bergslagen krävs statliga medel till järnvägen – en nödvändig satsning för framtiden

Här publicerar jag en debattartikel som införts i div tidningar

I april förväntas regeringen fatta beslut om statliga infrastruktursatsningar för perioden 2014-2025. Regeringens beslut grundar sig på det förslag som Trafikverket presenterade vid halvårsskiftet 2013. Trafikverkets förslag är i många avseenden ett förslag som mycket tydligt prioriterar persontransportsystemet i och kring storstäderna.
50 % av Sveriges BNP består av export. Andelen ökar och exporten av såväl låg- som högförädlade produkter blir allt viktigare för Sverige. 40 % av den svenska exporten produceras eller förädlas i det stråk som sträcker sig från Gävle, över Dalarna och Bergslagen till Göteborg. Detta utan att den produktion som förväntas av de planerade gruvetableringarna i Bergslagen beaktas. Utmed Bergslagsbanan finns svenska företag som till stor del verkar på en internationell marknad och i hög grad är järnvägsberoende. Därför krävs att regeringen satsar mer än vad Trafikverket föreslagit på Bergslagsbanan. En satsning på Bergslagsbanan ger förutsättningar att befintliga industrier är fortsatt konkurrenskraftiga men en satsning ger även förutsättningar att öka sysselsättningen i regionen när gruvorna i Bergslagen öppnar.
Vi vill lyfta fram svensk industris betydelse för svensk ekonomi. SSAB, Stora Enso och ABB är exempel på världsledande företag som i hög grad är järnvägsberoende. Många av dessa företags transporter är inte möjliga att genomföra med ett annat transportslag än järnväg.
En satsning på Bergslagsbanan innebär att de befintliga industrier som idag använder banan erbjuds effektivare och mer robusta transportlösningar vilket är en förutsättning för att företagen ska kunna ha kvar sin produktion i regionen. Ökade bärighetsåtgärder och fler mötesstationer gynnar därför såväl befintlig industri men är även en förutsättning för att gruvorna i Bergslagen ska kunna återstarta verksamheten.
Det företag som har kommit längst i planerna på gruvdrift är Nordic Iron Ore. Bolaget som förväntas starta gruvbrytning i Blötbergets gruva 2016 har tydligt deklarerat att den enda utskeppningshamn som fungerar är Oxelösunds hamn. Dom i miljödomstolen förväntas den 20 mars och är denna positiv finns det inga formella hinder till en produktionsstart. Detta förutsätter givetvis att infrastrukturen kan leva upp till de krav Nordic Iron Ore har på en effektiv logistiklösning. Det är därför av oerhörd vikt att regeringen i sitt beslut om infrastruktursatsningar snabbt och kraftfullt destinerar medel till Bergslagsbanan och banan vidare österut mot Oxelösunds hamn. Dessa satsningar kommer att möjliggöra gruvbrytning i såväl Blötbergets som Håksbergs gruvor och är samtidigt nödvändigt för att den starkt järnvägsberoende exportindustri vi har i regionen erbjuds effektiva och konkurrenskraftiga logistiklösningar.
Persontrafiksatsningar i och kring storstäderna är viktiga. Framförallt tjänar dessa en växande svensk tjänstesektor. Vi anser dock att det finns betydande brister i Trafikverkets prognos och kalkylmodeller. Trafikverkets prognos- och kalkylmodeller fångar inte upp de samhällsekonomiska effekterna av infrastrukturåtgärder med bäring mot godstrafik på samma sätt som för åtgärder med bäring på persontrafik. Detta gäller särskilt modellernas oförmåga att fånga upp samhällsnytta vid nya industrietableringar. Vi tror att detta är ett av skälen till att Trafikverkets förslag till infrastruktursatsningar har en så tydlig persontrafikprägel.

Vad man ofta glömmer bort i sammanhanget är vilka kunder tjänsteföretagen har. Kunderna är i flera fall stora svenska varuproducerande exportföretag som oftast är lokaliserade långt från storstäderna. Det är därför en bristande analys att tro att enbart persontrafiksatsningar kommer att leda till ökad ekonomisk tillväxt. Därför är balansen mellan person- och godstrafiksatsningar extremt viktigt. För oss är det en självklarhet att svensk industri, som fortfarande är den viktigaste faktorn i svensk ekonomi, kan erbjudas en modern och tillförlitlig infrastruktur. För de järnvägsberoende företagen är kraftfulla satsningar på Bergslagsbanan en förutsättning för att inte tappa i konkurrenskraft.

Jan Bohman (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun
Ordförande Partnerskap Bergslagsbanan

Maria Strömkvist (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Ludvika kommun

Christer Lindqvist
VD, Nordic Iron Ore AB

Satsningar på kulturella och kreativa näringar

Nu planerar Borlänge kommun och Falu kommun en gemensam satsning på de kulturella och kreativa näringarna. Genom att utveckla dessa näringar ska regionen stärkas och attraktionskraften öka.

Tillväxtverkets definition av kreativa och kulturella näringar är arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande.

– Platser konkurrerar idag om investeringar, besökare och kreativ arbetskraft. Om vi vill öka skatteunderlaget och få fler att bosätta sig i regionen behöver vi fokusera på det som bygger attraktionskraft

– Vad som gör de kreativa och kulturella näringarna extra intressanta är att de dels kan skapa nya arbetstillfällen och tillväxt, dels göra regionen trevligare för både boende och besökare.

I Falun och Borlänge planeras nu flera satsningar inom kreativa och kulturella näringar, med tre olika huvudmän:

– Falu kommun och Borlänge kommun planerar att gemensamt utveckla arbetssätt för kommunalt verksamhetsstöd till kulturella och kreativa näringar. Satsningen föreslås finansieras av de båda kommunerna och Region Dalarna.

– P & L World forum föreslås få 150 000 kr ur Borlänge kommuns evenemangsbudget för att utveckla det som ska efterträda Peace & Love-festivalen. P & L World forum vill bidra till fred och kärlek mellan människor för en långsiktig hållbar utveckling. Målet är att P & L World forums projekt påtagligt ska bidra till en positiv tillväxt och attraktionskraft i Dalaregionen.

– Peace & Love filmfestival satsar på att etablera regionen som ett filmcentrum och har blivit beviljade totalt 200 000 kronor från Borlänge kommun. Medel söks från Region Dalarna och Falu kommun.

Tillsammans har de här tre projekten en styrka. De har samma mål och de syftar till att stärka regionen som en kreativ och kulturell nod, vilket skapar attraktionskraft som bidrar till inflyttning och nytt kapital.