Näringsliv och jobb i Borlänge

Borlänge av i dag – en kommun med ett mångfasetterat näringsliv. Staden har skiftat karaktär från en tung bruksort med hög miljöbelastning till en modern framtidsstad som till och med fått kungens miljöpris. Kommunen har stärkts på ett fantastiskt sätt genom att vi nu har många starka ben att stå på – industri, transporter, statliga verk, handel och så det profilområde som ännu bara är i sin linda – KKN, kreativa och kulturella näringar.

Nyligen presenterades färsk statistik om handelns utveckling i Sverige, en statistik som visar att Borlänge under 2013 haft den största ökningen i landet av handel inom kategorin sällanköpsvaror. Detta kan kompletteras med att Borlänge Science Park (BSP) – Dalarnas teknikpark – nu har tagit nästa steg i sin utveckling genom att en projektledare har anställts. BSP ska verka med hela Dalarna som arbetsfält och utgöra en resurs, ett kompetensnav och mötesplats för hela länet. BSP ska vara en arena för nätverksbyggande, klusterbildningar, innovationer, stödtjänster och finansieringskällor för företag.

Under innevarande mandatperiod har vi fått se etablerandet av Norra Backa handelsplats som hittills har gett cirka 500 arbetstillfällen, 37 nyetableringar med 126 nya jobb har tillkommit i Borlänge Science Park, Teknikdalen. Nyetableringar på andra områden i kommunen har medfört minst 100 nya jobb. Under perioden startades dessutom över 800 nya företag i Borlänge med minst en verksam person i varje.

I SKL:s Insikt, i vilken kommunernas myndighetsutövning gentemot företag undersöks, placerar sig Borlänge som etta i landet bland kommuner med över 40 000 invånare. I årets undersökning om hur de kommunala näringslivskontoren uppfattas av företagarna själva, utförd av analysföretaget Custice, rankas Borlänges näringslivskontor på plats fem.

Sverige behöver investera för att skapa jobb, vi behöver investera i fler bostäder. Vi måste åtgärda tågkaoset. Vi måste investera för att klara de svenska miljömålen. De arbetslösa måste erbjudas utbildning för att få rätt kompetens – vi behöver reformera arbetsförmedlingen i grunden, Fas 3 bör avskaffas. Ingen ung ska gå utan arbete eller utbildning. Vi behöver investera i ett nytt kunskapslyft. Fler unga bör ges möjlighet att studera på högskola och universitet. Stärk forskningen.

Nu söker jag mandat för att gå vidare i utvecklingen av Borlänges näringsliv. Borlängeföretagens möjligheter till tillväxt och skapande av nya jobb vill jag stödja med samverkan mellan kommun, akademin (främst högskolan Dalarna) och i nära samverkan med företagen.

Med en socialdemokratisk regering som är beredd att investera för nya jobb är jag övertygad att vi kan nå målet ”arbete åt alla” i ett framtidsinriktat näringsliv.

Borlänge lär av Avesta

Fredag den 5 september lät vi våra chefer inspireras av Avestas heltidsprojekt. I Avesta kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Nu tar vi nästa steg i Borlänges arbete med heltidsprojektet.

Avestas kommunalråd Lars Isacsson, projektledare Marita Andersson och Kommunals ordförande Marianne Hirsch.Presenterade sina erfarenheter.

Sedan 2008 har Borlänge kommun ett kollektivavtal med Kommunal och Vision, dåvarande SKTF, med inriktningen att alla nya tjänster som utannonseras ska vara på heltid. I samband med personalbokslutet 2010 uppmärksammades att andelen heltider inte hade ökat i den omfattning som var väntat och önskvärt.

Utgångsläget för Borlänge är gott vi startar från ett läge där 83.2% av medarbetarna redan jobbar heltid, Avesta startade på drygt 60%.

Nu går vi vidare Heltid en rättighet – deltid en möjlighet, och vi gör det utan deladeturer.

Samarbete med KTH

Gjorde i dag ett viktigt avbrott i valarbetet för att träffa representanter från KTH. Att Kungliga Tekniska högskolan vill undersöka möjligheten att samarbeta med Dalarna för att stärka intresset för forskning och utveckling kring naturvetenskap, teknik samt bas- och skogsindustri är väldigt roligt. Att KTH är intresserade att göra den här satsningen i ett område som ligger utanför storstadsregionerna är bra för våra företag. Det visar att vi är på gång i Borlänge och Dalarna.

Dalarna är ett län med en stark stål- och skogsindustri. Det var en anledning till att KTH i somras bjöd in till ett möte i Stockholm för att diskutera möjligheterna att ytterligare öka intresset i Dalarna för forskning och utbildning inom området.

Nu var det dags att gå vidare. Idag hölls därför ett givande uppföljningsmöte i Borlänge. På plats fanns professor Eva Malmström Jonsson, Prorektor KTH, professor Ulf Karlsson, ansvarig för KTH:s materialplattform, Per Bondemark, produktionschef för SSAB i Borlänge, Mikko Jokio, VD på Stora Enso Kvarnsveden, Tobias Mårtensson, chef för Framtidsmuseet i Borlänge, samt Lars Isacsson, kommunalråd i Avesta. Från Borlänge kommun deltog Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande, Åsa Granat, kommundirektör samt Åsa Svedjetun, näringslivschef.

I samband med dagens möte fanns det en känsla att vi nu står inför något riktigt spännande inom det här området. Agerar vi rätt nu kan detta leda till något som kommer att betyda mycket för både Dalarna och Sveriges stål- och träfiberindustri i framtiden. Samverkan mellan kommun, akademin och företagen är en viktig nyckel för att upprätt hålla en framgångsrik industri i vårt land.

Borlänges näringslivskontor bland de fem bästa i Sverige

2013 sammanställde analysföretaget Custice en topplista över de 25 kommuner och näringslivskontor som fått högst betyg under året. Borlänge kommuns medelbetyg och index hamnade högre än de tio största kommunerna i landet.

Analysföretaget telefonintervjuade beslutsfattare på svenska företag i Sverige om hur nöjda de varit med sitt näringslivskontors arbete under 2013. Man bedömde till exempel hur de lyckats skapa samverkan, locka ny arbetskraft, jobba med etableringar, skapa ett attraktivt företagsklimat samt hur de informerat om sin verksamhet.

Timrå är den kommun som rankades högst av beslutsfattarna tätt efter kom Trollhättan följt av Södertälje, Täby och Borlänge.

Att Borlänges näringslivskontor, av företagarna själva, rankas som 5e bästa kontor i landet är verkligen hedrande. Kommunen ska kunna ge störd till våra företag, både befintliga och de som vill nyetablera sig.

Almedalen 2014

Det är nu tredje året jag besöker Almedalen har i år tre ämnen i fokus

– Jobbar vidare med Intergrationsfrågan. Vi genomförde ett välbesökt seminarium på måndagen och fortsätter med att träffa ledande företrädare åonsdagen. Fokus låg på att ge oss i kommerna bättre stöd och möjligheter att sätta folk i arbete

– Har nu träfar sex av de 8 företag för att berätta om behovet av bostäder i Borlänge om de möjligheter som finns att bygga och om vår stad
Vi möts av intresse och många vet inte om att Borlänge växer att vi är en viktigt motor i utvecklingen av länet

Att vi samarbetar med Falun och Mora i detta projekt upplevs som mycket positivt. Dalarna som Bostadsmarknad är ju större än kommunerna var och en för sig, flera av de som nu funderar över att etablera sig i Dalarna vill ha ett bestånd att förvalta som man inte snabbt kan bygga i enbart en av våra kommuner. Företagen talar om ett långsiktigt engagemang för de nya städer de ska etablera sig på.

Reaktionerna på våra förberedelser där vi presenterar möjliga områden och proffisionella beräkningar på kostnaderna tas emot mycket positivt

– mitt tredje område i år är infrastrukturen, träffar ledande företrädare för flera partier för att beskriva vår industris behov av goda transportmöjigheter på järnväg.