En budget i rätt riktning

cropped-Header2000x576.jpg

Den rödgröna regeringens budget är ett starkt första steg för ett bättre Sverige.
Jobb, skola, utbildning och en tryggare välfärd är prioriterade områden, både för Sverige och för Borlänge.

Regeringen satsar 5 miljarder extra på skolan under nästa år. Pengarna ska bland annat gå till satsningar på skolor med låga skolresultat, höjd ersättning till kommuner för asylsökande barns skolgång, specialpedagogiska insatser i grundskolan, ökad lärartäthet och höjd kvalitet i fritidshemmen. Dessa satsningar är mycket viktiga då alla barn och unga behöver få förutsättningar att uppnå kunskapsmålen. Vi i Borlänge satsar 10 procent mer i budgeten för skolan nästa år. Barn och unga är vår framtid.
Jobben är också en viktig del i budgeten.  Sverige har cirka 400 000 arbetslösa och samtidigt finns det 80 000 lediga jobb. Var femte rekryteringsförsök misslyckas för att den sökande inte har den kompetens som sökt för jobbet. Det medför att regeringens satsning på utbildningar som leder till jobb är helt rätt. En god dialog med näringslivet och fackföreningar är naturligtvis en förutsättning för detta.
I övrigt visar budgeten att de grundläggande skyddsnäten är på väg att repareras: människor ska inte behöva oroa sig ekonomiskt om de blir sjuka eller arbetslösa och äldreomsorgen förstärks med mer personal.

 

Ingen höjd skatt i Borlänge

pressis

Ingen höjd skatt, en budget i balans och en satsning på skolan och omsorgen.
Det beskedet kan vi i den rödgröna majoriteten ge i dag.

Under eftermiddagen presenterade jag, Elina Brodén (mp), Dan Eriksson (ofa) och Leif Lindström (v) den politiska ledningens förslag till justerade budgetramar för nämnderna inför budgetberedningens möte på fredag. Vi har arbetat aktivt för att skapa balans i kommunens ekonomi, samtidigt som vi höjer kvalitéen i skolan, säkerställer att våra vallöften om heltider åt alla infrias och att de ofrivilliga delade turerna i omsorgen tas bort. Det klarar vi genom effektiviseringar av verksamheten och genom att 25 miljoner kronor förs över från de kommunala bolagen. Kommunen räknar också med att få 10 miljoner extra i riktade statsbidrag det kommande året. Därutöver ska nämnderna vidta åtgärder för att 25 miljoner kronor, vilket medför förändringar beträffande lokaler och personal. Personalförändringar innebär att se över pensionsavgångar och de som närmar sig pension, att noga avväga om vakanser ska tillsättas, att se över om det finns medarbetare som vill sluta och också om det finns medarbetare som, av olika anledningar, borde gå till annan sysselsättning. Detta sker naturligtvis i samråd med våra fackliga organisationer.
Vi behöver fortsatt anställa pedagoger i skolan och medarbetare i omsorgen för att ha en bra kvalitét.

Nästa års budget är starkare än på många år. Skolan är prioriterad och får en höjning med omkring 10 procent jämfört med i år. Omsorgens budget ökar med ca 5 procent. En förutsättning för nästa års satsningar är en stark ekonomi.

Budgeten behandlas av budgetberedningen på fredag och i kommunfullmäktige i december.

 

Rika kommuner måste hjälpa till – debatt i Aftonbladet

Alla kommuner måste dela på flyktingmottagandet.
Även de välbeställda.
Det skriver jag och 15 andra kommunalråd på Aftonbladet Debatt.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21399474.ab

Ta del av mitt nyhetsbrev


För att ge en inblick i politikens vardag i Borlänge kommun utvecklar jag nu kommunikationen med Borlängeborna. Mitt nyhetsbrev kommer nu att komma kontinuerligt, en gång i månaden. Genom det får du möjlighet att följa mitt arbete som kommunstyrelsens ordförande. Syftet är att dela det positiva som händer i Borlänge, men också att beskriva vilka utmaningar vi står inför.I septembers nyhetsbrev kan du bland annat ta del av Borlänge kommuns lyckade satsning på nystartsjobb.

 

Rejäl satsning på skolan i budgetförslaget 

Det blir en rejäl satsning på skolan nästa år. I budgetförslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om idag är skolan tydligt prioriterad. Omsorgen får också en ekonomisk förstärkning som innebär bland annat att delade turer tas bort och att heltidstjänster erbjuds alla. För att få fler Borlängebor i arbete görs en satsning på fler feriejobb och nystartsjobb.
 
Totalt innehåller budgetförslaget en förstärkning med 196 miljoner kronor jämfört med i år, en ökning med hela 7 %. Skolan får 118 miljoner kronor mer än i år – en ökning med över 10 %. Omsorgen får 47 miljoner mer.
 
– Med den här budgeten tar vi nu ett rejält grepp för att skapa balans i kommunens ekonomi. Vi höjer kvalitén i skolan, våra löften om heltidstjänster till alla infrias och de omdiskuterade delade turerna tas bort, säger Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande.
 
– Budgeten är också en fortsatt satsning på jobben. Med fler nystartsjobb får fler Borlängebor möjlighet till egen försörjning och med ökat antal feriejobb kan fler ungdomar få in en fot i arbetslivet.
Budgetramarna beslutas av kommunfullmäktige i juni. I december tas sedan det slutgiltiga beslutet om budgeten för 2016 och planen för 2017-2019. 
 
– Vi gör en fortsatt genomlysning av våra verksamheter genom de utredningar som nu görs både av externa revisorer och den granskning av ekonomin som görs av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Utredningarna får ge svar på var och hur vi kan effektivisera. Vi kommer med åtgärder under hösten.
 
Borlängebon i fokus

Det pågående utvecklings- och förändringsarbetet fortsätter både inom skolan och i omsorgen. Fokus är Borlängeborna och syftet är ännu bättre service och ökad kvalité. 

 
– I det här budgetförslaget räknar vi med att, genom koncernsamverkan, föra över 25 miljoner kronor från våra kommunala bolag direkt till skolan för att höja kvalitén.

– Vi räknar också med att regeringens vår- och höstbudget ska ge förstärkning i kommunens kassa. Detta tillsammans med effektiviseringar av verksamheten ska finansiera satsningarna. Vi är inte heller främmande för att diskutera en skattehöjning om det skulle visa sig bli nödvändigt.
 
Investeringar

Förslaget till investeringsbudget ligger på runt 250 miljoner kronor per år de kommande åren. 2016 ska 150 miljoner satsas på upprustning av lokaler.