President Putin, stoppa kriget!

Kommunfullmäktige antog, den 29 mars, ett enhälligt uttalande mot kriget i Ukraina.Vi, samtliga partier i Borlänges kommunfullmäktige, ser med stor bestörtning och oro på utvecklingen av det krig och den humanitära katastrof som den ryska regimen har inlett i Ukraina. Ett krig som med sina våldsamma attacker, skadar och dödar urskillningslöst och förstör människors hem och hela samhällen. Kriget är oprovocerat, brutalt och oförsvarligt. Kriget drabbar miljontals oskyldiga människor och övergreppen mot civila kan inte rättfärdigas med några argument.

Ansvaret för kriget faller helt på den ryska politiska ledningen, som leds av president Putin. Ett krig som även drabbar det ryska folket.

Den ryska aggressionen hotar internationell fred och säkerhet och är ett brott mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. Avsaknaden av respekt för internationell lag och rätt inklusive krigets lagar är fullkomlig. Tre grundpelare måste respekteras: Mänskliga rättigheter, respekt för internationell lagstiftning och demokratin och människors rätt att bestämma över sin egen gemensamma framtid.

Nu är det viktigt att vi visar solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket.

Vi fördömer i de starkaste ordalag den ryska regimens invasion av Ukraina. Detta agerande är ett grovt övergrepp på Ukraina, det ukrainska folket och deras demokrati. I förlängningen ett övergrepp mot friheten och demokratin i Europa och i hela världen. Det som nu sker i Ukraina visar att friheten och demokratin inte får tas för given och måste försvaras.

Det är av yttersta vikt att vi gör allt i vår makt för att bistå med det vi kan till Ukraina, på alla nivåer – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. I Borlänge är vi beredda att ta vår del av ansvaret och vi, samtliga partier, står enade i denna fråga.

Detta uttalande antogs enhälligt av kommunfullmäktige den 29 mars 2022.

Borlänge befäster sin plats som industristad – Northvolt bygger batterifabrik

Vissa epoker, skeenden och händelser sätter särskilt stark prägel på städer och dess utveckling. Borlänge är präglat av sina framväxande industrier, främst av SSAB, tidigare Domnarvets Jernverk och av Kvarnsvedens pappersbruk. Med älven och järnvägen som viktiga pulsådrar har dessa industrier med sina underleverantörer, serviceinrättningar och kringverksamheter lagt grunden för Borlänges framväxt och välfärd. Under årens lopp har verksamheterna mött både upp och nedgångar. Vi som har varit med ett tag minns tider av varsel och oro, men vi minns även goda tider och stora investeringar.

När jag flyttade till Borlänge 1980 hade staden, om jag minns rätt runt 40 000 invånare, det fanns då 5500 arbetare på SSAB och runt 1200 på Kvarnsvedens pappersbruk, sedan gjordes rationaliseringar och strukturomvandlingar vilka stadigt har minskat antalet anställda vid dessa industrier. Då utlokaliserade Banverket och Vägverket till Borlänge vilket skapade en betydande mängd arbetstillfällen. I början av 90-talet började Borlänge ta form som handelsstad i och med byggandet av Kupolen. Handelsstaden Borlänge har sedan växt för att nå sitt klimax när IKEA kom till stan. I och med Northvolts intåg befäster Borlänge återigen sin ställning som den industristad den i grunden alltid har varit. Northvolt räknar med 1000 nya jobb, jobb inom den gröna industriomvandlingen som pågår för fullt. Stan förvandlas från en utpräglad bruksort till en modern industristad. Nu får vi ett nytt starkt ben att stå på.

En etablering av det här slaget är givetvis mycket glädjande. Den oro som följde av pappersbrukets nedläggning vänds till framtidstro och nyfikenhet inför vad som komma skall. En epok går i graven och en annat tar vid. Vi visar nu att Borlänge inte är en kommun på nedgång, det är istället en stad med oerhörda resurser i form av hårt arbetande medborgare och viljan att satsa in i framtiden. På många sätt blir Borlänge något nytt, tack vare att ett redan starkt näringsliv får en aktör som inte bara ger arbetstillfällen, utan som också bidrar till en brytpunkt. Vår mångåriga och starka bruksanda kompletteras med en ung och kraftfull aktör som gör Borlänge till en unik industristad, väl förankrad i både vår stolta historia och i den globala framtiden. Borlänge och Dalarna blir en viktig plats för en energiomställning som är helt nödvändig för att klara klimatfrågan.

Vi är många som har jobbat hårt för att skapa förutsättningar för en seriös etablering på platsen för Kvarnsvedens pappersbruk. Och när vi ror denna etablering i hamn är det inte tid för att slå sig ner och vila. Denna gröna nyindustrialisering som vi nu är en del i ställer också stora krav på innovation och nytänkande från såväl offentlig sektor som näringslivet. Det ställer också nya krav på såväl anläggningarna som kompetenser och på samhällsservice av olika slag. Det behövs nu satsningar för att få fram nya bostäder, skolor och infrastruktur. Vi är lika många, om inte fler, som nu får mer att göra. Kommunen har åtagit sig att tillsammans med berörda aktörer se över möjligheterna att kunna erbjuda; temporära bostäder under byggande av fabriken, bostäder på längre sikt, förbättrad kollektivtrafik i till Mälardalen, förbättrad infrastruktur, möjligheter till expansion, möjligheter att erbjuda utbildning på engelska samt markförsäljning. Trots mer jobb så är det med stor glädje som jag kalvar upp ärmarna och kliver in i Borlänges nya epok som modern industristad.

Jag välkomnar Northvolt med öppen famn och vill samtidigt också rikta ett stort tack till alla som bidragit och visat vad vi menar med ett jävlar anamma som är sprunget ur vår historia och starka mentalitet. Nu kör vi!

Årets mycket goda resultat ger utrymme för långsiktiga investeringar

När Borlänge kommuns ekonomiska resultat för 2021 summeras är det ett resultat om närmare 260 miljoner kronor plus.

– Samtidigt som kommunen har jobbat hårt för att hålla en god ekonomi i nämnderna har staten stöttat oss i kommunerna med våra kostnader kopplade till pandemin, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens arbete för att hålla en god ekonomi samt statens stöd har tillsammans med ökade skatteintäkter bidragit till Borlänge kommuns mycket goda ekonomiska resultat för 2021.

– Delar av överskottet, cirka 62 miljoner, kommer vi att använda till att minska framtida lokalkostnader. På så vis kommer vi framöver i stället att kunna lägga mer pengar på välfärden; på att höja kvalitén i skolan och trygga omsorgen för de äldre, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet är bättre är budget

När man tittar på vad som skiljer årets resultat från det budgeterade resultatet på 75 miljoner kronor kan man se några större poster. Bland annat har Sveriges ekonomi gått bättre än väntat, vilket gör att Borlänge kommun har fått 71 miljoner kronor högre skatteintäkter än förväntat för 2021.

Det finns också några delar kopplade till coronapandemin som har fortsatt påverka kommunerna under 2021. Dels har vissa av kommunens kostnader varit lägre jämfört med ett normalt år, dels har bidrag från staten för sjuklöner (28 miljoner kronor) och satsningar inom skola och äldreomsorg (40 miljoner kronor) tillkommit sedan budgeten beslutades.

Verksamhetsbeslut om fastighetsförsäljningar har också skapat intäkter under året (50,8 miljoner kronor), liksom värdeökningar av kommunens placerade pensionsmedel (44,6 miljoner kronor).

Det goda resultatet har gett oss möjlighet att bland annat lägga undan 36 miljoner i kommunens reserv men framförallt har vi en god likviditet som är bra inför framtida investeringar. Kommunen är inne i en period av stora investeringar inom både skol- och omsorgsverksamheten. Även de kommunala bolagen har stora investeringsbehov, till exempel behöver Tunabyggen renovera många lägenheter samt bygga nytt. Detta samtidigt som Borlänge Energi har investeringar att göra i fiber och vatten- och avloppssystem.

En drift i balans

En annan starkt bidragande orsak till det goda resultatet är att nämnderna har följt åtgärdsplanerna som beslutades hösten 2020 för att få ekonomin i balans. Nämndernas driftsredovisning går 77,3 miljoner plus.

Den fullständiga årsredovisningen för hela kommunkoncernen kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i april.

Tack för alla skift – nu kraftsamlar vi för framtidens industri!

I dag tillverkas den sista pappersrullen i Kvarnsveden. Samtidigt som vi känner vemod, oro och kanske även ilska över att en så fin industritradition upphör – så får vi inte glömma att tacka de anställda för alla skift. Och även om framtiden fortfarande är oviss så tyder allt på att det hårda arbetet i Bruket också har lagt grunden för nya industriinvesteringar i Borlänge.

Kvarnsvedens pappersbruk grundades 1898 vid en av Dalälvens många forsar. Sedan dess har det tillsammans med Domnarvets järnverk lagt grunden till det moderna Borlänge och dess medborgares välfärd.

KP har varit mer än en arbetsplats. Det har varit en gemenskap och ett samhällsfundament. I generationer har man vid middagsbord runt om i vår stad diskuterat nya produkter, teknikutveckling och hur den internationella marknaden för pappersprodukter förändras – hur vårt samhälle är och hur det borde vara. Omkring bruket har samhällsbygge och föreningsliv blomstrat. De anställda har varit engagerade både i företaget och i lokalsamhället, i föreningsliv, fack och politik. Utan de anställda vid Kvarnsvedens pappersbruk hade Borlänge inte varit den stad den är i dag och vi alla borlängebor är skyldiga ett varmt tack till alla er som arbetat på KP.

Under skiften, när ni slagit rekord i produktivitet och satt Borlänge på den ekonomiska världskartan, har ni inte bara gjort papper utan också skapat förutsättningarna för förskolor, skolor, äldreboenden, gator och bibliotek, parker och resurser till idrotten, kulturen och vår gemensamma trygghet.

Borlänge har en lång industritradition och den traditionen ska vi bygga vidare på.

Här finns spetskompetensen, kulturen och arbetskraften som industrin behöver. Själva platsen är en diamant bland svenska industrianläggningar. Området täcker hela 89 hektar (det motsvarar 89 fullstora fotbollsplaner) och dess moderna industrilokaler har exceptionellt bra tillgång till grön el samt en kringliggande färdig infrastruktur med bland annat järnväg som löper ända in på området.

Jag har sedan nedläggningsbeskedet haft tät kontakt med både företagsledningen, de fackliga organisationerna och en lång rad andra aktörer som kan möjliggöra nya investeringar i Kvarnsveden. I dagsläget finns det många intressenter med framtidsinriktade och konkreta planer för anläggningen. Dessa potentiella investerare är förstås även lockade av den kompetens som finns bland de som idag arbetar på Kvarnsvedens pappersbruk. Trots det kan omställningen bli tuff både för de som förlorar jobbet och för vår kommun som helhet. Men samtidigt står alla goda krafter i Borlänge redo att verka för att nedläggningen av Kvarnsvedens pappersbruk blir startskottet för morgondagens industri som förutom tillväxt och välfärd också kan bidra till klimatomställningen med nya produkter som återigen slår världen med häpnad.

Borlänge har alltid varit en industristad och det ska vi också vara i framtiden.

 

Månadsrapport från arbetet i kommunstyrelsen.