Budgetförslag klart inför 2013

Kommunstyrelsen har nu antagit ett förslag till budget för Borlänge kommun för 2013-2015. Förslaget har föranlett diskussioner. Vi har haft ett underskott i driftsbudgeten åtta av de senaste tio åren, vilket är ett problem. Det totala resultatet i bokslutet har dock haft bättre siffror. Vi har budgeterat för överskott och redovisat överskott genom att försäljning av mark, förbättrade finansiella intäkter och bättre skatteutveckling än beräknat har täckt de ökande driftskostnaderna. Det är nu oerhört viktigt med ett trendbrott 2013. Det pågår ett stort förändringsarbete. Läs mer här!

Borlänges miljökrav

Miljöfrågorna kan inte vara viktiga nog och idag höll jag Borlänges miljöflagga högt. Vi hade möte med Region Dalarnas direktion. Där sitter ledande politiker från alla kommuner i Dalarna och Landstinget. Vi debatterade hur en upphandling av kollektivtrafiken och vi bestämde bland annat vilka miljökrav som ska finnas med. Till slut fick jag igenom ett tilläggsförslag från Borlänge om att även biogas ska finnas med som bränslealternativ.  Yes!

Mer pengar till skolan 2013

– Budgeten inför 2013 är starkare än på länge, det kan vi konstatera efter att budgetberedningen nu fastställt förslaget till budgetramar för 2013-2015.

– Vi har reserverat 36,3 miljoner som finansutskottet förfogar över under året. Pengar som planeras att användas till 100 nystartsjobb, det pågående förändringsarbetet och till ett omsorgsboende. 22,6 miljoner är en ren buffert. Det gör att vi går in i 2013 med tillförsikt.

Den 18 december fattar kommunfullmäktige slutgiltigt beslut om budgeten.

Redan i juni fattade kommunfullmäktige beslut om budgetramarna för 2013-2015 med en tydlig profil på vård, skola och omsorg. Den budgeten ligger i stort sett fast. Det som hänt är att det nu finns drygt tio miljoner ytterligare att fördela eftersom de finansiella kostnaderna minskat. Kommunen har till exempel haft lägre kostnader för lån.

– Vi satsar de tio nya miljonerna på skolan. Vi har stora behov i grundskolan, eleverna blir fler och vår strävan är att fler elever ska klara sina mål.

– De barn som kommer till Borlänge för att återförenas med sina familjer måste också få en bra mottagning och ges förutsättningar att klara skolan.

Tre nya skolor
Förskolan och grundskolan får i budgetförslaget 30 miljoner kronor mer än i år. Gymnasieskolan får mindre pengar eftersom elevkullarna minskar där.

Även i investeringsbudgeten har skolan hög prioritet. De kommande tre åren investeras 280 miljoner kronor i skolan. Framtidens skola skapas i Borlänge genom en satsning på nya skolor och omfattande renoveringar och upprustningar.

Kommunen planerar att bygga tre nya skolor under perioden fram till och med 2015. Först ut är en ny skola i Torsång. Nya skolor planeras också i Övre Tjärna-området och i Tunet. Tjärnaängskolan ska, enligt planerna, renoveras och byggas ut.

Nytt äldreboende
Omsorgen får 2013 nästan 80 miljoner mer än i år. Pengar som går till hemtjänst och det nya äldreboendet Kungsljuset i Kvarnsveden bland annat. I januari tar också kommunen över ansvaret för hemsjukvården från landstinget.

Ett omfattande förändringsarbete pågår inom äldreomsorgen. Ett arbete som ska ge ökad effektivitet, bättre utgå från varje individs behov och ge positiva ekonomiska effekter.

– Om effektiviseringsarbetet i kommunen går som förväntat och mer pengar frigörs är min ambition att prioritera barn och unga och tidiga insatser i skolan-

Fortsatt återhållsamhet
Precis som i en hushållsbudget så måste vissa saker stå tillbaka när man vill göra satsningar. I kommunen får bland annat stadsmiljö, administration, näringslivsfrågor samt kultur och fritid stå tillbaka nästa år.

– Vi har ett läge där vi behöver både gasa och bromsa. Det är fortsatt återhållsamhet och ekonomiskt ansvar som gäller. Vi kommer att fortsätta jobba med ständiga rationaliseringar och förbättringar. Vi ska jobba smartare och effektivare.

– Samtidigt är det skönt att vi kan tillföra mer pengar till verksamheter som står Borlängeborna nära och som gör Borlänge till en attraktiv kommun att bo i.

Trevligare centrum
Kollektivtrafiken får fem miljoner kronor mer till förbättringar som ger fler och delvis ändrade turer. Tio miljoner ska användas till att utveckla centrum utifrån den centrumstrategi som har arbetats fram. Sveatorget ska bli trevligare och mer levande.

Planerat överskott
I den föreslagna budgeten för 2013 planeras ett överskott på 40 miljoner kronor. Ett resultat som ska öka med 10 miljoner varje år 2014 och 2015. Resultatet ska användas för att finansiera kommande investeringar och slippa låna.

Investeringar prioriteras
Totalt finns 170 miljoner kronor i kommunens investeringsbudget för 2013. En ökning med 20 miljoner kronor jämfört med i år. Prioriteringen från i juni ligger fast för hur investeringsmedlen ska användas:

1. Skola och omsorg. Eftersatta lokaler som behöver upprustas.
2. Insatser som sänker kommunens driftkostnader, till exempel energieffektivisering.
3. IT-investeringar som medför effektivare arbetssätt och lägre driftkostnader.

Det innebär till exempel att sådant som gator, parker och rondeller nu har hamnat längre ner på listan.

Investeringar inom IT ska ge ökad tillgång till trådlöst Internet i kommunala lokaler, något som är efterlängtat inte minst på alla skolor.

Första inlägget!

Nu är jag igång med min egen blogg. Jag planerar att skriva om aktuella saker som händer i Borlänge och reflektioner om vad jag tycker om olika saker.

Det känns jättetrevligt och jag hoppas att du vill följa mig här. Dela gärna länken vidare till alla du känner och tipsa dem om att prenumerera på mitt nyhetsbrev.

Janne